Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Võrdle ülekande kiirust
Alusta ülekannet Vaata, kuidas toimib

KIRJUTA MEILE
1. Üldsätted

 1. 1.1. Käesolevaid põhimõtteid kohaldatakse kõikide Klientide Kliendiandmete töötlemisel.
 2. 1.2. Kliendiandmete vastutav töötleja on TransferFast ja tema volitatud töötlejad. Volitatud töötlejate nimed ja nende kontaktandmed on kättesaadavad TransferFasti Veebilehel.
 3. 1.3. TransferFast töötleb vastavalt Kliendiandmete töötlemise eesmärgile kõiki Kliendiandmeid, mis ta on Kliendi kohta Kliendisuhte käigus teada saanud.
 4. 1.4. Kliendiandmete töötlemine TransferFastis toimub isikuandmete kaitse seaduses, makseasutuste ja e-raha asutuste seaduses, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses, muudes asjakohastes õigusaktides ning käesolevates põhimõtetes sätestatud nõuete kohaselt.
 5. 1.4. TransferFast piirdub Kliendiandmete töötlemisel vähimaga, mida on vajalik sõlmitud lepingute täitmiseks, klientide parimaks teenindamiseks ning Kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.
 6. 1.5. Astudes Kliendisuhtesse TransferFastiga või avaldades tahet Kliendisuhtesse astuda, annab Klient TransferFastile nõusoleku oma Kliendiandmete töötlemiseks käesolevates põhimõtetes sätestatud tingimustel ja korras.
 7. 1.6. TransferFastil on õigus Kliendiandmete töötlemise põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades sellest Klienti TransferFasti veebilehel www.transferfast.eu ja/või Kliendiga kokku lepitud sidevahendi kaudu vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist ette, välja arvatud juhul, kui põhimõtteid muudetakse üksnes tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest.

2. Mõisted

 1. 2.1. Kliendiandmed on igasugune info, mis on TransferFastil Kliendi kohta teada (isikuandmed, kontaktandmed, tehingute andmed jms).
 2. 2.2. Kliendiandmete töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming (sh Kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, kustutamine jne).
 3. 2.3. Kliendisuhe on TransferFasti ja Kliendi vaheline õigussuhe, mis tekib, kui Klient kasutab või on kasutanud Teenust või on pöördunud TransferFasti poole Teenuse kasutamise eesmärgil.
 4. 2.3. Volitatud töötleja on isik, kes töötleb Kliendiandmeid TransferFasti nimel, nt isikusamasuse tuvastamise teenuse osutajad, postiteenuse osutajad jne.
 5. 2.4. Muudel suure algustähega tähistatud mõistetel on tähendus, mis on neile antud Teenusetingimustes.

3. Üldsätted

 1. 3.1. Peamised Kliendiandmete liigid, mida töödeldakse, on järgmised:
  1. 3.1.1. Kliendi isiklikud andmed (sh nimi, isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed, residentsus, suhtluskeel jne), samuti Kliendi tegevusala kohta käivad andmed ning andmed, mida Kliendi nõusolekul on TransferFastile edastanud kolmandad isikud (nt Google ja Facebook);
  2. 3.1.2. Kliendi kontaktandmed (sh aadress, telefoninumber, e-postiaadress jne);
  3. 3.1.3. Andmed Kliendi Maksejuhiste ja tehtud tehingute kohta (sh esitatud taotlused, avaldused, makstud teenustasud, lepingurikkumised jne);
  4. 3.1.4. Andmed Kliendi vara päritolu kohta (sh andmed tööandja, tehingupartnerite, äritegevuse, tegelike kasusaajate kohta jne);
  5. 3.1.5. Andmed Kliendi usaldusväärsuse kohta (nt andmed maksekäitumise kohta, TransferFastile või kolmandale isikule tekitatud kahju kohta, rahapesuga, terrorismi rahastamisega või organiseeritud kuritegevusega seotuse kohta);
  6. 3.1.6. Seadusest tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmed (nt uurimisorganite, notarite, maksuhalduri, kohtu järelepärimistest, kohtutäiturite nõuetest tulenevad andmed jne);
  7. 3.1.7. Andmed Kliendi harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed Teenuse kasutamise aktiivsuse, kasutatavate Teenuse, Kliendi kaebustega seotud andmed jne);
  8. 3.1.8. Andmed Kliendi segmendi kohta (nt vanuseline kuuluvus jne);
  9. 3.1.9. Tarbijamängudes ja kampaaniates osalemisega seotud andmed (nt andmed tarbijamängudes võidetud auhindade, kampaaniates kogutud punktide jms kohta);
  10. 3.1.10. Andmed Kliendi poolt külastatavate Veebilehe või selle osade kohta.

4. Kliendiandmete töötlemise eesmärgid

 1. 4.1. TransferFast töötleb klientide andmeid selleks, et:
  1. 4.1.1. otsustada, kas ja mis tingimustel osutada Kliendile Teenust (lepingu sõlmimisele eelnev Kliendiandmete töötlemine nt Kliendi identifitseerimiseks);
  2. 4.1.2. täita Kliendiga sõlmitud lepingut;
  3. 4.1.3. pakkuda Kliendile TransferFasti poolt osutatavat Teenust;
  4. 4.1.4. tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist ning täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi (sh andmete kogumine, teabevahetus ja andmete edastamine uurimisasutustele, notaritele, maksuhalduritele);
  5. 4.1.5. hinnata Teenuse kvaliteeti ja paremini mõista Kliendi ootusi (nt tarbijaharjumuste uurimine, kõnesalvestiste kuulamine, kliendi­küsitlused, kliendirahulolu uuringute läbiviimine);
  6. 4.1.6. teostada kliendigruppide, Teenuse turuosade ning muude finantsnäitajate statistilisi uuringuid ja analüüse ning aruandlust ja riskide juhtimist;
  7. 4.1.7. kaitsta oma rikutud või vaidlustatavaid õigusi (nt andmete edastamine õigusabi osutajatele, kohtule).

5. Kliendiandmete edastamine kolmandatele isikutele

 1. 5.1. TransferFastil on õigus Kliendiandmeid edastada:
  1. 5.1.1. Teenuse osutamise ja Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud isikutele ja organisatsioonidele (nt krediidiasutused, korrespondentpangad, rahvusvahelised kaardiorganisatsioonid, maksevahendajad, notarid, tõlke-, side-, IT- ja postiteenuse osutajad jne). Need isikud võivad Kliendiandmeid töödelda vastavalt oma asukohariigi õigusele.
  2. 5.1.2. TransferFasti konsultantidele või muudele teenuse osutajatele (nt audiitorid), kui Kliendiandmed on neile vajalikud, et osutada TransferFastile kvaliteetset teenust ning tingimusel, et sellised isikud täidavad TransferFasti poolt ette nähtud organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi nõudeid Kliendiandmete konfidentsiaalsena hoidmise ja kaitse kohta;
  3. 5.1.3. Volitatud töötlejatele, sh Teenuse osutajatele, kellele TransferFast on õigusaktis sätestatud tingimustel andnud edasi osaliselt või tervikuna oma tegevuse ning tingimusel, et sellised isikud täidavad TransferFasti poolt ette nähtud organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi nõudeid Kliendiandmete konfidentsiaalsena hoidmise ja kaitse kohta;
  4. 5.1.4. Nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale;
  5. 5.1.5. Muudele Kolmandatele Isikutele, kui Klient on rikkunud lepingut (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale).
 2. 5.2. TransferFast on kohustatud avaldama ja edastama Kliendiandmeid õigusaktidest tulenevate ‘kohustuste täitmiseks (nt andmete edastamine uurimisasutustele, notarile, pankrotihaldurile, Maksu-ja Tolliametile, rahapesu andmebüroole, Finantsinspektsioonile).
 3. 5.3. Klient on teadlik ja nõustub, et:
  1. 5.3.1. TransferFastil on Kliendiandmete maksehäireregistrisse edastamise õigus, kui Kliendil on TransferFasti ees nõuetekohaselt täitmata rahaline kohustus ning Klient on rahalise kohustuse täitmisega viivitanud rohkem kui 45 päeva. Maksehäireregistris avalikustatakse teave Kliendi maksehäire kohta ning registripidajale edastatud Kliendiandmeid saavad töödelda kõik isikud, kes on sellise registri liikmed või kellel on muul alusel sellisele registrile ligipääs.
  2. 5.3.2. Avalike andmekogude pidajatele (nt äriregister, dokumentide kehtivuse kontroll) edastab TransferFast Kliendiandmeid päringuna, et kontrollida Kliendiandmete vastavust andmekogus olemasolevatele andmetele, tagada Kliendiandmete õigsus ja asjakohasus või saada Kliendi kohta vajalikku lisainfot;

6. Kliendiandmete töötlemine otseturunduses

 1. 6.1. TransferFast võib saata Kliendile TransferFasti ja ka hoolikalt valitud Kolmandast Isikust koostööpartnerite toodete ja teenuste reklaame ja pakkumisi. Kliendil on igal ajal õigus teatada TransferFastile oma soovist mitte saada edasisi personaalseid pakkumisi ja reklaami. Kui Klient soovib teatada TransferFastile soovist mitte saada edasisi personaalseid pakkumisi enne ühegi pakkumise või reklaami saamist, tuleb vastavasisuline sooviavaldus esitada TransferFastile.
 2. 6.2. Personaalseteks pakkumisteks ja reklaamiks ei loeta TransferFasti poolt pakutava Teenuse üldist ja tutvustavat infot, samuti infot, mis on seotud sõlmitud lepingu täitmisega (nt tekkinud võlgnevuse info jne). Sellise info saamisest ei saa Klient üldjuhul keelduda.

7. Kliendiandmete muutmine ja nende töötlemise lõpetamine

 1. 7.1. Kliendil on igal ajal õigus küsida oma andmeid, samuti on Kliendil igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma andmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.
 2. 7.2. Klient on kohustatud viivitamatult teavitama TransferFasti kõigist muudatustest, võrreldes Lepingus või muudes TransferFastile esitatud dokumentides fikseeritud Kliendiandmetega. TransferFastil on õigus nõuda dokumenti, mis tõendab muudatust Kliendiandmetes (nt nime muutmise dokumenti) ja Kliendil on kohustus see esitada.
 3. 7.3. Juhul kui Klient leiab, et tema Kliendiandmete töötlemine ei ole õigusaktide, temaga sõlmitud lepingu või põhimõtete kohaselt lubatud, on tal õigus nõuda oma Kliendiandmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. TransferFast töötleb Kliendiandmeid nii kaua, kui on vajalik Kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

8. Kliendi õiguste kaitse

 1. 8.1. Kui Klient leiab, et Kliendiandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega TransferFasti poole.
 2. 8.2. Kliendil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohtu poole.
 3. 8.3. Klient võib Kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumate selgituste saamiseks või kaebuste esitamiseks kontakteeruda TransferFastiga Veebilehel toodud kontaktandmetel.

Sisesta meie keskkonnas tavapärane maksekorraldus nagu igas pangas

Tasu ülekande summa koos teenusetasuga (vt. täpsemalt Hinnakirjast) TransferFasti kontole, kasutades selleks mugavat pangalinki

TransferFast teeb pangasisese ülekande Sinu määratud saaja kontole – raha on kohal mõne minutiga.

TransferFastiga toimub ülekanne loetud minutite jooksul!

TransferFast ülekanne ~5 min

Võrdle ülekande kiirust ~150 min

Alusta ülekannet

Tavalise ülekande kiiruse arvutus lähtub käesolevast ajahetkest. Aluseks on avalikult kättesaadav SEPA maksete informatsioon. Täpsema informatsiooni saamiseks tuleks pöörduda oma panga poole.