Privaatsuspoliitika

Muudetud 03.05.2019

Põhimõtted, mille alusel TransferFast OÜ töötleb mis tahes TransferFast rakendust ja/või rahasiirde teenuseid kasutava isiku isikuandmeid, on kirjeldatud käesolevas Privaatsuspoliitikas.

TransferFast OÜ (edaspidi nimetatud ka kui „TransferFast“ või „Makseasutus“) järgib käesolevas privaatsuspoliitikas toodud nõudeid ja põhimõtteid. Meie jaoks on oluline isikute  privaatsus ning isikuandmete kaitse ja seetõttu oleme välja töötanud käesoleva privaatsuspoliitika, mis sätestab isikuandmete töötlemise eesmärgid, tingimused ning andmesubjektide isikuandmetega seonduvad õigused. TransferFast peab isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmist ja kaitset väga oluliseks ja tagab isikuandmete töötlemise seaduslikkuse. Privaatsuspoliitika hõlmab isikuandmete töötlemist TransferFast’i poolt, muuhulgas ka isikuandmete töötlemist TransferFast’i veebilehel www.transferfast.eu.

1. Mõisted

Klient, Teie – iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või avaldanud soovi kasutada TransferFast poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil teenustega seotud.

Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Kliendiandmed on igasugune info, mis on Makseteenust kasutava isiku kohta Makseasutusele teada.

Töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming (sh andmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, kustutamine jne).

TransferFast on juriidilisest isikust makseasutus, mille asukoht on Eestis ning tegutseb Teie andmete vastutava töötlejana.

Volitatud töötleja on isik, kes TransferFast ülesandel töötleb Teie andmeid, nt isikusamasuse tuvastamise teenuse osutajad, postiteenuse osutajad, agendid jne. Volitatud töötlejate nimekiri on kättesaadav kodulehel www.transferfast.eu.

2. Üldsätted

2.1. TransferFast töötleb Teie andmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale ning asjakohastele õigusaktidele.

2.2. Privaatsuspoliitikas reguleerimata küsimustes juhindub TransferFast andmete töötlemisel asjakohasest õigusaktidest, eelkõige isikuandmete kaitse seadusest, Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärusest, makseasutuste ja e-raha asutuste seadusest, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest, järelvalveasutuste poolt edastatud juhistest ning muudest asjakohasest õigusaktidest.

2.3. TransferFast piirdub kliendiandmete töötlemisel vähimaga ning tagab, et kogutud andmed on asjakohased, olulised, õiged ja ajakohased ning säilitatud üksnes nii kaua kui on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

2.4. TransferFast kohaldab asjakohaseid tehnoloogilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada Teie isikuandmete kättesaadavus, õigsus, terviklus ja konfidentsiaalsus.

2.5. Palume võtta arvesse, et ükski andmete edastamiseks või salvestamiseks kasutatav süsteem ei saa olla garanteeritult 100% turvaline. Kui Teil on põhjust arvata, et Teie suhtlus TransferFast´ga ei ole enam turvaline, võtke palun TransferFast´ga viivitamatult ühendust.

2.6. TransferFast ei ürita teadlikult hankida ega saada teavet alla 13- aastastelt lastelt või alaealistelt.

2.7. Käesolev privaatsuspoliitika ei ole rakendatav TransferFast’iga mitteseotud ettevõtete poliitikatele ja praktikatele. TransferFast ei vastuta teiste ettevõtete privaatsuspoliitikate ja praktika eest. Teiste ettevõtete veebisaitidele viidates ei kinnita TransferFast nende ettevõtete privaatsuspoliitikat või praktikat.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

TransferFast töötleb isikuandmeid sõlmitud lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, õigustatud huvi korral või andmesubjekti nõusoleku alusel.

3.1. Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks läbiviidav isikuandmete töötlemine toimub sellisel juhul kui Makseasutus on kohustatud isikuandmeid töötlema, sest ettevõttelt nõutakse seda kohalduva seadusega, näiteks töölepingu seadus, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, või raamatupidamise seadus. Näiteks maksesiiret sooritavale isikule taustauuringu läbiviimine.

3.2. Teie ja TransferFast vahelise lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks toimuv isikuandmete töötlemine rakendub sel juhul kui lubame lepingus sätestatud tulemust, millega seonduvad ka lepingupoolte õigused ja kohustused, ning seda ei ole võimalik saavutada isikustatud isikuandmete töötlemist vältides.

3.3. Pettuste monitoorimise eesmärgil, sh teabevahetus ning andmete edastamine kolmandale isikule, kes töötleb isikuandmeid seaduse, välislepingu või Euroopa Liidu Nõukogu või Euroopa Komisjoni otsekohalduva õigusaktiga ettenähtud ülesande täitmiseks;

3.4. Analüütilisel eesmärgil, kui TransferFast’il on vastavaks töötlemiseks piisav õigustatud huvi. Õigustatud huvi alusel töötleme isikuandmeid, et eelkõige kvaliteetsema teenuse osutamise ning äritegevuse edendamise eesmärgil, pidades silmas andmesubjekti Teie põhiõigusi ja –vabadusi.

Näiteks:

 • hinnata teenuse kvaliteeti ja paremini mõista Teie ootusi (nt tarbijaharjumuste uurimine, kõnesalvestiste kuulamine, kliendi-küsitlused, kliendirahulolu uuringute läbiviimine).
 • teostada kliendigruppide, teenuse turuosade ning muude finantsnäitajate statistilisi uuringuid ja analüüse ning aruandlust ja riskide juhtimist;

3.5. Turunduslikel eesmärkidel ja lisafunktsionaalsuste pakkumiseks  selleks Teie nõusolekut küsides. Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemisel töötleme isikuandmeid vaid Teie teavitatud nõusolekul konkreetsete eesmärkide ulatuses.  Andmesubjekt annab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks teavitatud eesmärkideks vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Teil on õigus nõusolek turundustegevusele ja lisafunktsioonide kasutamiseks alati tagasi võtta.

Teil on õigus keelduda oma isikuandmeid andmast, kuid seadustest tulenevate kohustuste tõttu ei ole võimalik rahasiirde teenust osutada ilma isikutuvastuse ning taustauuringuta. 

4. Kogutavad isikuandmed

Isikuandmed, mida TransferFast võib koguda ja töödelda on järgmised:

4.1. Teie isiklikud andmed – sh täisnimi, sünniaeg, isikukood, kodakondsus, residentsus, elukoha aadress, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, elukutse/amet, Teie foto või videosalvestis, mille Te olete TransferFast’ile enda tuvastamiseks edastanud. Samuti Teie tegevusala kohta käivad andmed ning andmed, mida Teie nõusolekul on TransferFast’ile edastanud kolmandad isikud.

4.2. Dokumendiandmed – sh dokumendi number, väljaandmise kuupäev, kehtivuse lõppemise kuupäev, välja andnud asutuse nimi, Teie dokumendi foto- või videosalvestis, mille Te olete TransferFast’ile enda tuvastamiseks edastanud.

4.3. Taustakontrolli andmed – andmed, mida kogutakse asjakohastest rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alastest õigusaktidest tulenevate hoolsuskohustuste täitmiseks ning asjakohastest andmebaasidest, sh:

 • kas Te olete või olete olnud seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega;
 • kas Te olete või olete olnud varasemalt süüdistatud kuriteos;
 • kas Te olete või olete olnud rahvusvaheliste finantssanktsioonide subjektiks;
 • kas Te olete või olete olnud riikliku taustaga isik või seotud muul viisil avalikku ametit kandnud isikuga (pereliige või lähedane kaastöötaja);
 • andmed varasema maksekäitumise kohta;
 • TransferFastile või kolmandale isikule tekitatud kahju kohta jne.

4.4. Andmed maksejuhiste ja tehtud tehingute kohta (sh esitatud taotlused, avaldused, makstud teenustasud, valuuta, summa, selgitus, raha saatja ja saaja andmed, lepingurikkumised jne).

4.5. Seadusest tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmed (nt järelvalveasutuste või kohtu järelepärimistest jne).

4.6. Seadme andmed – teave, mis puudutab seadet, millelt Te TransferFast rakendust kasutate, sealhulgas seadme mudel, nimi, IP-aadress ja mis tahes muu identifikaator.

4.7. Teie eelistuste ja teenuse kasutuse andmed – TransferFast rakenduses valitud eelistused (keele eelistused, tehingute limiidid, kaebustega seotud andmed, teenuse kasutamise aktiivsuse, milliseid rakenduse funktsionaalsusi Te kasutate jne).

4.8. Kontaktide andmed – seadmetesse allalaaditavate rakenduste kasutamisel Teie seadmes olev kontaktide nimekiri.

4.9. Kasutajatoe andmed – Teie ja TransferFast’i kasutajatoe vaheline suhtlus (e-kirjad ja chat-logid).

4.10. Maksuresidentsuse andmed – Teie maksuresidentsuse andmed.

4.11. Andmed tehingu vahendite/ vara päritolu kohta (sh andmed tööandja, tehingupartnerite, äritegevuse, tegelike kasusaajate kohta jne);

4.12. Tarbijamängudes ja kampaaniates osalemisega seotud andmed (nt andmed tarbijamängudes võidetud auhindade, kampaaniates kogutud punktide jms kohta);

4.13. Muud andmed – muud käesolevas punktis 4 nimetamata andmed, mis TransferFast rakenduse/teenuse kasutamisel tekivad (nt lisatud gif-failid, rahasoovidele lisatud kommentaarid, jne).

4.14. Lisaks TransferFast poolt kogutavatele isikuandmetele Teie kohta, kogutakse ka andmeid isiku kohta, kellele Te saadate raha või saate raha: esindajatelt, teenuse pakkujatelt, isikutuvastuse ettevõtetelt, maksevahendajatelt, agentidelt, õiguskaitseasutustelt, avalikest andmebaasidest jne.

Me ei küsi teilt kunagi poliitilisi vaateid, usku või muud uskumustesse puutuvat teavet, tervise- või geneetilisi andmeid, ametiühingu liikmelisust, kui neid ei ole küsitud. Isikusamasuse tuvastamiseks võime küsida Teie rahvuslikku kuuluvust.

 1. 5.Teie andmete edastamine kolmandatele isikutele

5.1. TransferFastil on õigus Teie andmeid edastada:

5.1.1. Teenuse osutamise ja Teiega sõlmitud lepingu täitmisega seotud isikutele ja organisatsioonidele (nt krediidiasutused, korrespondentpangad, maksevahendajad, notarid, tõlke-, side-, IT- ja postiteenuse osutajad, jne). Need isikud võivad Teie andmeid töödelda vastavalt oma asukohariigi õigusele.

5.1.2. TransferFasti konsultantidele või muudele teenuse osutajatele (nt audiitorid), kui Teie andmed on neile vajalikud, et osutada TransferFastile kvaliteetset teenust ning tingimusel, et sellised isikud täidavad TransferFasti poolt ette nähtud organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi nõudeid Teie isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise ja kaitse kohta.

5.1.3. Volitatud töötlejatele, sh teenuse osutajatele, kellele TransferFast on õigusaktis sätestatud tingimustel andnud edasi osaliselt või tervikuna oma tegevuse ning tingimusel, et sellised isikud täidavad TransferFasti poolt ette nähtud organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi nõudeid Teie isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise ja kaitse kohta.

5.1.4. seotud osapooltele võlgade sissenõudmisel teenuse osutajale ja nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale.

5.1.5. Teiste kolmandate pooltega, kui tegemist on TransferFast, varade või osakute/aktsiate reorganiseerimisega, ühinemisega, müügiga, ühisettevõttega, määramisega, edastamisega või muude muudatustega või pankrotimenetluse või teiste sarnaste protseduuridega.

5.1.6. Isikuandmete edastamine välisriiki: TransferFast võib edastada Teie andmed osapooltele väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), va USA ainult juhul, kui see on vajalik TransferFast teenuse osutamiseks (nt rahaülekande teostamisel teise riiki või vastupidisel juhul) ja /või kuivõrd on see seadusega ettenähtud või lubatud. Väljaspool EMP asuvatele riikidele andmete edastamist kaitstakse vajaduse korral vastavate lepingu/ teenuse tingimuste või teiste EL poolt lubatud mehhanismidega.

5.2. TransferFast on kohustatud avaldama ja edastama Teie andmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt andmete edastamine uurimis-, järelvalveasutustele, Maksu-ja Tolliametile, Rahapesu andmebüroole, Finantsinspektsioonile jne).

5.3. Te olete teadlik ja nõustute, et:

5.3.1. TransferFast`il on Teie andmete maksehäireregistrisse edastamise õigus, kui Teil on TransferFast`i ees nõuetekohaselt täitmata rahaline kohustus ning olete rahalise kohustuse täitmisega viivitanud rohkem kui 45 päeva. Maksehäireregistris avalikustatakse teave Teie maksehäire kohta ning registripidajale edastatud andmeid saavad töödelda kõik isikud, kes on sellise registri liikmed või kellel on muul alusel sellisele registrile ligipääs.

5.3.2. Avalike andmekogude pidajatele (nt äriregister, dokumentide kehtivuse kontroll) edastab TransferFast Teie andmeid päringuna, et kontrollida Teie poolt edastatud andmete vastavust andmekogus olemasolevatele andmetele, eesmärgiga tagada Teie andmete õigsus ja asjakohasus ning vajadusel saada Teie kohta täiendavalt vajalikku lisainfot.

5.3.3. TransferFast jagab ja avaldab teavet Teie sotsiaalmeedia ühendustega, teiste veebisaidi kasutajate ja sotsiaalmeedia konto pakkujatega, kui ühendate enda TransferFast’i konto enda sotsiaalmeedia konto(de)ga.

 1. 6.Teie andmete töötlemine otseturunduses

6.1 Eesmärgiga pakkuda Teile hoolikalt valitud koostööpartnerite teenuseid, sealhulgas personaalseid pakkumisi, mis põhineb: Teie nõusolekul või TransferFast’i õigustatud huvil pakkuda lisateenuseid. Teil on alati võimalik loobuda edasistest personaalsetest pakkumistest ja reklaamist kasutades e-posti jaluses olevat unsubscribe nuppu või teavitades privacy@transferfast.eu aadressil.

6.2. Personaalseteks pakkumisteks ja reklaamiks ei loeta TransferFasti poolt Teile pakutava teenuse üldist ja tutvustavat infot, samuti infot, mis on seotud sõlmitud lepingu täitmisega (nt tekkinud võlgnevuse info jne). Makseasutusel on kohustus Teile vastav info edastada.

 1. 7.Andmete säilitamise periood

Teie isikuandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise periood põhineb lepingutel Teiega, TransferFast’i õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused, rahapesu ja terrorismi vastased või aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus).

 1. 8.Teie õigused

8.1. Õigus teabele – õigus saada käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud teavet.

8.2. Õigus andmetega tutvuda – õigus saada TransferFast’ilt enda kohta käivaid isikuandmeid.

8.3. Õigus andmete parandamisele – Teil on õigus nõuda, et TransferFast parandaks Teie isikuandmed, kui need on ebaõiged või puudulikud.

8.4. Õigus andmete kustutamisele – Teil on õigus nõuda, et TransferFast kustutaks Teie isikuandmed. Selline õigus ei kohaldu, kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lepingu või teistel õiguslikel alustel.

8.5. Õigus andmete töötlemise piiramisele – Teil on õigus nõuda, et TransferFast piiraks Teie isikuandmete töötlemist, kui need on ebaõiged või puudulikud, või kui Teie isikuandmete töötlemine on õigusvastane.

8.6. Õigus andmete ülekandmisele – õigus saada oma isikuandmeid, mida Te olete ise esitanud ning mida töödeldakse Teie nõusoleku või lepingu täitmiseks (maksejuhise täitmiseks, rahasiirde teostamiseks jne), kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ja kui tehniliselt võimalik, esitada need andmed teisele teenusepakkujale.

8.7. Õigus esitada vastuväiteid – esitada vastuväiteid (soovitavalt kirjalikult) oma isikuandmete töötlemise suhtes, kui isikuandmete kasutamine põhineb õigustatud huvil, sealhulgas profiilianalüüsil.

8.8. Õigus esitada kaebusi – kui Te leiate, et Teie isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega TransferFasti poole (privacy@transferfast.eu). TransferFast vastab Teie taotlusele rakendatava seaduse raames ettenähtud ulatuses. Samuti, on Teil õigus esitada kaebus isikuandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (veebileht: www.aki.ee) või pöörduda pädeva kohtu või või enda riigi või piirkonna järelevalveasutuse poole.

 1. 9.Poliitika kehtivus ja muudatused

TransferFast’il on õigus eelnevalt kirjeldatud põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta kooskõlas kohalduva õigusega, teavitades Teid muudatustest maksevahendajate, -agendi kontorites, TransferFast kodulehe kaudu, posti teel, e-posti või muul viisil (nt massiteabevahendite kaudu).