Teenusetingimused

Võrdle ülekande kiirust
Alusta ülekannet Vaata, kuidas toimib

KIRJUTA MEILE
 • 1. Üldsätted
 1. 1.1. Teenusetingimused määravad kindlaks TransferFasti ja Kliendi vahelise suhtlemise põhialused ja korra ning tingimused Teenuse kasutamiseks
 2. 1.2. Teenust kasutades Klient kinnitab, et ta on Teenusetingimused läbi lugenud, nendega nõustunud ja kohustub neid täitma.
 3. 1.3. Lisaks Teenusetingimustele kohaldatakse TransferFasti ja Kliendi suhetele Eesti Vabariigi õigusakte, Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtteid, Hinnakirja ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõtet.
 4. 1.4. Teenusetingimused on kõigi TransferFasti ja Kliendi suhete lahutamatuks osaks.
 5. 1.5. Teenusetingimuste ning Hinnakirjaga saab tutvuda TransferFasti Veebilehel.
 6. 1.6. Kui Teenusetingimuste eesti- ja võõrkeelse teksti vahel esineb vasturääkivusi või mitmetimõistetavusi, lähtutakse eestikeelsest tekstist.
 7. 1.7. Poolte vaheline suhtlus toimub eesti keeles või vastava kokkuleppe olemasolul muus Poolte vahel kokku lepitud keeles.
 • 2.Mõisted
 1. 2.1. Hinnakiri on TransferFasti poolt kehtestatud Teenuse kasutamise hinnakiri.
 2. 2.2. Kasutajakonto seob Kliendi isikuandmed tema isikuga TransferFasti infosüsteemis ning selle vahendusel saab Klient anda TransferFastile Maksejuhiseid Teenuse kasutamisel.
 3. 2.3. Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted on TransferFasti kehtestatud põhimõtted, mille kohaselt TransferFast töötleb Kliendi andmeid ning mis on Teenusetingimuste osaks.
 4. 2.4. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on pöördunud TransferFasti poole Teenuse kasutamise eesmärgil.
 5. 2.5. Kolmas Isik on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Pool.
 6. 2.6. Leping on TransferFasti ja Kliendi vaheline leping Teenuse osutamiseks, mille juurde kuuluvad käesolevad Teenusetingimused ja Hinnakiri. Lepinguga võtab TransferFast endale kohustuse teha Kliendilt Lepingu tingimustele vastava Maksejuhise saamisel ja Kliendi poolt Lepingu kohaste Maksejuhise aktsepteerimise eeltingimuste täitmisel Maksejuhisele vastav maksetehing ja Klient kohustub maksma TransferFastile selle eest tasu. Lepingu sõlmimiseks loob Klient Kasutajakonto ning täidab isikusamasuse tuvastamise ankeedi vastavalt Veebilehel esitatud korrale.
 7. 2.7. Limiit on piirsumma, mille ulatuses saab Klient kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul Maksejuhiseid esitada ja mis on fikseeritud Kasutajakontol. TransferfFastil on õigus Limiiti ühepoolselt muuta, Klienti sellest eraldi teavitamata.
 8. 2.8. Maksejuhis on Kliendi poolt TransferFastile esitatud korraldus maksetehingu tegemiseks.
 9. 2.9. TransferFast on TransferFast OÜ, registrikood 12819053, aadress Mäealuse 2/1, 12618 Tallinn, Eesti.
 10. 2.10. TransferFasti Konto on TransferFasti nimel avatud arvelduskonto mõnes Eesti äriregistris registreeritud krediidiasutuses või Eesti äriregistrisse kantud välisriigi krediidiasutuse filiaalis.
 11. 2.11. Pool on nii TransferFast kui ka Klient.
 12. 2.12. Teenus on TransferFasti poolt Kliendile osutatav rahasiirdeteenus.
 13. 2.13. Teenusetingimused on käesolevad TransferFasti teenusetingimused, sh Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted.
 • 3.Teenusetingimuste ja Hinnakirja kehtestamine ja muutmine
 1. 3.1. TransferFast kehtestab Teenusetingimused ja Hinnakirja.
 2. 3.2. TransferFastil on õigus ühepoolselt muuta Teenusetingimusi ja Hinnakirja.
 3. 3.3. TransferFast teatab Teenusetingimuste ja Hinnakirja muudatustest Kliendile Veebilehe või muu TransferFasti poolt valitud kanali kaudu vähemalt 2 (kaks) kuud enne vastavate muudatuste jõustumist, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.
 4. 3.4. Juhul kui Klient ei nõustu TransferFasti poolt teatatud muudatustega, on Kliendil õigus Leping üles öelda teatades punktis 3.3 nimetatud tähtaja jooksul sellest TransferFastile kirjalikult või muul TransferFasti poolt aktsepteeritud viisil ja täites kõik oma kohustused, mis Lepingust tulenevad.
 5. 3.5. TransferFastil on õigus ühepoolselt ilma etteteatamistähtajata muuta Lepingu tingimusi Kliendi jaoks soodsamaks (s.o anda Kliendile täiendavaid õiguseid või piirata Kliendi kohustusi) või lisada Hinnakirja uusi teenuseid.
 6. 3.6. TransferFastil on õigus põhjendatud juhtudel ühepoolselt ilma etteteatamistähtajata muuta Teenusetingimusi ja Hinnakirja, teavitades Klienti muudatustest viivitamatult Veebilehe või muu TransferFasti poolt valitud kanali kaudu. Eelnimetatud juhul on Kliendil õigus muudetud Leping viivitamatult üles öelda, teatades sellest TransferFastile kirjalikult või muul TransferFasti poolt aktsepteeritud viisil ja täites kõik oma kohustused, mis Lepingust tulenevad.
 7. 3.7. Kui Klient punktis 3.3. või 3.6. nimetatud tähtaja jooksul Lepingut üles ei ütle, siis loetakse, et Klient on tervikuna aktsepteerinud kõik muudatused ja tal ei ole TransferFastile Lepingu tingimuste muudatustest tulenevaid pretensioone.
 • 4. Kliendi andmete töötlemine
 1. 4.1. TransferFast töötleb Kliendi andmeid vastavalt TransferFasti poolt kehtestatud Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetele.
 2. 4.2. Klient nõustub TransferFasti poole pöördumisel Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetest tulenevate TransferFasti õigustega ning annab nõusoleku oma andmete töötlemiseks vastavalt Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetele kogu kliendisuhte ajaks. Käesolevas punktis nimetatud Kliendi nõustumus loetakse korratuks igal korral, kui Klient sõlmib Lepingu, annab TransferFastile Maksejuhise või teeb TransferFastile suunatud muu tahteavalduse.
 • 5. Kliendisuhte loomine
  1. 5.1. Kliendilepingu sõlmimiseks loob Klient TransferFasti Veebilehel Kasutajakonto ning täidab isikusamasuse tuvastamise ankeedi.
  2. Kasutajakonto loomine
  3. 5.2. Klient loob Kasutajakonto Veebilehe või TransferFasti poolt loodud kliendirakenduse kaudu.
  4. Identifitseerimine

 

 1. 5.3. Kliendisuhte loomisel, sh Lepingu sõlmimisel, ja Teenuse osutamisel on TransferFast kohustatud Kliendi ja tema esindaja identifitseerima.
 2. 5.4. Klient ja tema esindaja on kohustatud esitama TransferFastile isikusamasuse tuvastamise ankeedis küsitud andmed ja TransferFasti poolt nõutud dokumendid.
 3. 5.5. Füüsiline isik identifitseeritakse:
  1. 5.5.1. õigusaktidele vastavate isikut tõendavate dokumentide alusel, mida TransferFast aktsepteerib (nt pass, ID-kaart, Eesti juhiluba) viibides isikuga samas kohas, või
  2. 5.5.2. Eesti Vabariigi väljaantud digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendi alusel samas kohas viibimata.
 4. 5.6. Eesti juriidiline isik või Eestis registreeritud välismaa äriühingu filiaal identifitseeritakse äriregistri registrikaardi ja/või muude TransferFasti poolt nõutavate dokumentide alusel.
 5. Nõuded dokumentidele
 6. 5.7. Klient on kohustatud esitama TransferFastile originaaldokumendid või dokumendi notariaalselt või sellega samaväärselt kinnitatud koopiad. Punktis 5.5.2. nimetatud juhul on Klient TransferFasti nõudmisel kohustatud esitama kõrgekvaliteedilise foto oma kehtivast digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendist (ID-kaart).
 7. 5.8. TransferFastil on õigus eeldada, et Kliendi esitatud dokument on ehtne, kehtiv ja õige.
 8. 5.9. TransferFastil on õigus nõuda, et välisriigis välja antud dokument oleks legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, välja arvatud juhul, kui Eesti Vabariigi ja vastava välisriigi vahelise lepinguga on määratud teisiti.
 9. 5.10. Võõrkeelse dokumendi korral on TransferFastil õigus nõuda dokumendi tõlget eesti keelde või mõnda teise TransferFasti poolt aktsepteeritud keelde. TransferFasti nõudmisel peab vastav tõlge olema notariaalselt või vandetõlgi poolt kinnitatud.
 10. 5.11. Kulud, mille on põhjustanud dokumentide TransferFasti nõuetele vastavusse viimine, kannab Klient.
 11. 5.12. TransferFastil on õigus teha Kliendi esitatud dokumendist koopia või jätta võimaluse korral endale dokumendi originaal.
 12. 5.13. Kui Klient on esitanud dokumendi, mis ei vasta TransferFasti nõuetele või mille õigsuses TransferFasti kahtleb, on TransferFastil õigus nõuda lisadokumentide esitamist või jätta Kliendileping sõlmimata või Kliendi Maksejuhis täitmata.
 13. 5.14. TransferFastil on õigus lugeda Kliendi esindusõigust tõendav dokument kehtivaks seni, kui TransferFast ei ole saanud dokumente, mis kinnitavad Kliendi esindusõiguse muutumist või lõppemist.
 14. Lepingu sõlmimine
 15. 5.15. Leping sõlmitakse TransferFasti valikul kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis, kui õigusaktides ei ole sätestatud kohustuslikku vormi.
 16. 5.16. Leping muutub TransferFastile siduvaks pärast seda, kui TransferFastil on olnud võimalik kontrollida kõiki Kliendi poolt Kasutajakonto loomisel ja isikusamasuse tuvastamisel esitatud andmeid ja dokumente ning üksnes juhul, kui need vastavad Teenusetingimustes sätestatud nõuetele. TransferFast teostab eelnimetatud kontrolli hiljemalt Kliendi poolt esitatava esimese Maksejuhise vastuvõtmise otsustamisel ning kui andmed ja dokumendid ei vasta nõuetele, loetakse, et Lepingut ei ole sõlmitud, Maksejuhis loetakse nõuetele mittevastavaks ning see ei kuulu täitmisele ja TransferFasti Kontole tasutud summa tagastatakse Kliendile.
 17. Kasutajakonto isikustamine
 18. 5.17. Klient on kohustatud isikustama oma Kasutajakonto, kasutades selleks ID-kaarti või mobiil-ID-d. TransferFast ei ole kohustatud täitma Kliendi Maksejuhist enne, kui Klient on Kasutajakonto isikustanud.
 19. Kliendisuhte loomisest keeldumine
 20. 5.18. TransferFastil on õigus otsustada, kellega sõlmida Leping ja luua kliendisuhe või kellega mitte. TransferFast kaalub põhjalikult ja igakülgselt kõiki asjaolusid, mis võivad viia TransferFasti poolse kliendisuhte loomisest keeldumiseni.
 21. 5.19. TransferFastil on õigus keelduda Lepingu sõlmimist, eelkõige juhul kui Kliendiks saada sooviv isik või temaga seotud isik:
  1. 5.19.1. ei vasta seaduses sätestatule, Teenusetingimustele või ei vasta eeltoodule isiku taotletavad lepingutingimused;
  2. 5.19.2. on mõne teise Euroopa Liidu liikmesriigi või kolmanda riigi riikliku taustaga isik;
  3. 5.19.3. on tahtlikult või raske hooletuse tõttu esitanud TransferFastile ebaõigeid või puudulikke andmeid ja/või dokumente või keeldub neid esitamast;
  4. 5.19.4. ei ole TransferFasti nõudmisel esitanud oma isiku ja/või tegeliku kasusaaja identifit- seerimiseks piisavalt andmeid või dokumente või need ei vasta TransferFasti nõuetele;
  5. 5.19.5. ei ole TransferFasti nõudmisel esitanud oma rahaliste vahendite päritolu seaduslikkuse tõendamiseks piisavalt andmeid või dokumente või on mõni muu põhjus kahtlustada teda rahapesus või terrorismi rahastamises;
  6. 5.19.6. on seotud või on olnud seotud organiseeritud kuritegevuse traditsiooniliste tuluallikatega, sh aktsiisikaupade või narkootiliste ainete salakaubavedu, ebaseaduslik relva- või inimka- ubandus, prostitutsiooni vahendamine, litsentseerimata rahvusvaheline e-raha siirdamine;
  7. 5.19.7. on viivituses või on olnud korduvalt viivituses kohustuse täitmisega TransferFasti ees;
  8. 5.19.8. on põhjustanud TransferFastile otsese või kaudse kahju või reaalse ohu kahju tekkeks või on kahjustanud TransferFasti mainet.
 22. 5.20. TransferFastil on õigus keelduda Lepingu sõlmimisest ka muul TransferFasti poolt mõjuvaks peetaval põhjusel, eelkõige juhul, kui Lepingu sõlmimist takistab mõni seaduslik takistus nagu teovõime piirang, esindusõiguste vastuolulisus või puudumine.
 23. 5.21. Füüsilise isikuga seotud isikud Teenusetingimuste mõistes on:
  1. 5.21.1. füüsilised ja juriidilised isikud, kelle volitatud esindajaks isik TransferFastile teadaolevalt on;
  2. 5.21.2. juriidilised isikud, kelle nõukogu, juhatuse, muu juhtorgani liikmeks isik on;
  3. 5.21.3. juriidilised isikud, kelle osadest, aktsiatest või häältest 10% või enam kuulub otseselt või kaudselt sellele isikule.
 24. 5.22. Juriidilise isikuga seotud isikud Teenusetingimuste mõistes on:
  1. 5.22.1.füüsilised isikud, kes on juriidilise isiku nõukogu, juhatuse või muu juhtorgani liikmed või volitatud esindajad;
  2. 5.22.2. juriidilised isikud, kelle osadest, aktsiatest või häältest 10% või enam kuulub otseselt või kaudselt sellele isikule;
  3. 5.22.3 füüsilised ja juriidilised isikud, kes otseselt või kaudselt omavad 10% või enam osadest, aktsiatest või häältest juriidilises isikus;
  4. 5.22.4 füüsilised ja juriidilised isikud, kes muul viisil saavad mõjutada või mõjutavad seda juriidilist isikut.

 25. 6. Kliendi maksejuhised
 26. Esindamine
 27. 6.1. Füüsilisest isikust klient võib anda Maksejuhiseid üksnes isiklikult enda nimel. Juriidilisest isikust Klient edastab Maksejuhise üksnes selle esindaja vahendusel, kelle esindusõigus ja isikusamasus on tuvastatud.
 28. 6.2. TransferFast ei ole kohustatud aktsepteerima esindusõigust tõendavat dokumenti, milles esindusõigus ei ole väljendatud üheselt ja arusaadavalt.
 29. 6.3. Esindusõigust tõendav dokument peab olema vormistatud õigusaktides sätestatud korras ja TransferFasti poolt esitatavatele nõuetele vastavalt.
 30. 6.4. TransferFastil on õigus nõuda, et esindusõigust tõendav dokument, mis on vormistatud väljaspool TransferFasti, oleks notariaalselt või sellega samaväärselt tõestatud.
 31. 6.5. Klient on kohustatud TransferFasti informeerima notariaalselt tõestatud või kinnitatud volikirja tühistamisest või kehtetuks kuulutamisest, seda ka juhul kui vastav teade on avaldatud Ametlikes Teadaannetes.
 32. Maksejuhise esitamine
 33. 6.6. Klient saab Maksejuhiseid anda üksnes elektrooniliselt Kasutajakonto kaudu.
 34. 6.7. Maksejuhises peavad olema esitatud järgmine informatsioon:
  1. 6.7.1. saaja nimi;
  2. 6.7.2. saaja konto;
  3. 6.7.3. summa;
  4. 6.7.4. selgitus või viitenumber.
 35. 6.8. Klient on kohustatud tagama, et Maksejuhise esitamisel oleks Kliendil esitatava Maksejuhise täitmiseks vajalikud vahendid. Kliendi Maksejuhise täitmiseks mõeldud rahalised vahendid peavad pärinema kontolt, mis on avatud Kliendi nimel Eesti äriregistris registreeritud krediidiasutuses või Eesti äriregistrisse kantud välisriigi krediidiasutuse filiaalis.
 36. 6.9. TransferFast võtab täitmiseks üksnes sellise Kliendi Maksejuhise, mis on tehtud Limiidi piires kooskõlas Kliendi ja TransferFasti vahel kokkulepituga (sh võttes arvesse punkti 5.16), vormistatud TransferFasti poolt antud juhiste ja väljatöötatud vormide kohaselt, ei sisalda ebatäpseid, puudulikke ega ebaõigeid andmeid ning millest nähtub selgelt Kliendi tahe. Nimetatud tingimustele vastavat Maksejuhist loetakse autoriseerituks võlaõigusseaduse tähenduses.
 37. 6.10. Klient on kohustatud iga Maksejuhise esitamisel tagama, et Maksejuhise esitamiseks on asjakohastel juhtudel olemas vajalikud nõusolekud, sealhulgas kohtu nõusolekud.
 38. 6.11. Välja arvatud, kui õigusaktidest tuleneb teisiti, ei vastuta TransferFast Kliendi poolt edastatud Maksejuhises esinevate vigade, ebaselguste, puudulike andmete ja eksituste ning edastusvigade eest. Sama kehtib ka Maksejuhise eksliku kordamise kohta. Arusaamatuse või ebaselguse korral on TransferFastil õigus nõuda Kliendilt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente ning nende saamiseni ja nendes sisalduva informatsiooni kontrollimiseni Maksejuhist mitte täita või jätta Maksejuhis täitmata.
 39. Maksejuhise täitmine
 40. 6.12. Pärast Maksejuhise edastamist kannab Klient TransferFasti Kontole Maksejuhise täitmiseks mõeldud rahalised vahendid (Maksejuhises näidatud rahasumma ja TransferFasti teenustasu).
  1. 6.12.1. Klient on kohusatud veenduma, et TransferFasti on teavitatud
 41. 6.12 nimetatud kande tegemisest (nt. Pangalingi teenuse puhul vajutama “Tagasi kaupmehe juurde” vms nuppu).
 42. 6.13. Kliendilt Maksejuhise saamisel on TransferFastil õigus nõuda Kliendilt dokumentaalset kinnitust tehingu tegemiseks kasutatava raha või muu vara seadusliku päritolu kohta ning seda tõendavaid dokumente.
 43. 6.14. TransferFastil on õigus keelduda Maksejuhise vastuvõtmisest, jätta Maksejuhis täitmata või peatada Maksejuhise täitmine ning tagastada Kliendile rahalised vahendid järgmistel juhtudel:
  1. 6.14.1. Kliendi poolt esitatud Maksejuhis ei vasta Lepingu tingimustele, on vigane või puudulik;
  2. 6.14.2. Maksejuhise täitmiseks mõeldud rahalised vahendid ei ole 24 tunni jooksul arvates Maksejuhise esitamisest laekunud TransferFasti Kontole või ei ole piisavad Maksejuhise täitmiseks ja kohalduvate teenustasude tasumiseks;
  3. 6.14.3. Maksejuhist ei ole võimalik täita Kolmandate isikute poolt seatud piirangute või limiitide tõttu või Transferasti enda poolt TransferFasti Kontole seatud limiitide tõttu või esineb muu põhjus, mille puhul TransferFasti hinnangul ei ole Teenuse osutamine võimalik;
  4. 6.14.4. Klient ei ole esitanud punktis 6.13. toodud kinnitust ja/või dokumente tehingu tegemiseks kasutatava raha või muu vara seadusliku päritolu kohta või ei ole täitnud muid Teenuse- tingimuste punktis 7.1. sätestatud TransferFasti nõudmisi;
  5. 6.14.5. TransferFastil tekib kahtlus, et Maksejuhist andev ja Teenust kasutada sooviv isik ei ole selleks õigustatud ja/või Kasutajakontot kasutab selleks volitamata isik;
  6. 6.14.6. TransferFasti hinnangul on alust arvata (nt Kliendiga peetud sidevahendi kaudu peetud suhtluse alusel), et ta tegutseb alkohoolsete, psühhotroopsete, narkootiliste või muude tavapärast ja mõistlikku käitumist mõjutavate ainete mõju all või kui TransferFastil tekib kahtlus Kliendi teo- ja otsusevõimes ja/või tema vabas tahtes Maksejuhise TransferFastile esitamisel;
 44. 6.15. Punktis 6.14 toodud asjaolude esinemisel loetakse, et Maksejuhist ei ole edastatud ja ning see ei ole TransferFastile siduv.
 45. 6.16. TransferFast ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad punktis 6.14. asjaoludel Maksejuhise täitmata jätmisest, välja arvatud, kui õigusaktidest tuleneb teisiti.
 46. 6.17. TransferFastil on õigus salvestada kogu sidevahendi teel peetud suhtlus Kliendiga (sh telefonivestlused) Teenuste kasutamisel ning kasutada vastavaid salvestisi vajaduse korral Kliendi antud Maksejuhise või muude toimingute tõendamiseks (sh õiguskaitsemenetlustes).
 47. 6.18. TransferFast täidab täitmiseks võetud Kliendi Maksejuhiseid nende esitamise ajalises järjekorras ning kehtivates õigusaktides, Eesti Panga kehtestatud normatiivides ja TransferFasti poolt antud juhistes sätestatud tähtaegadel (võttes arvesse ka punkti 6.23.). Tähtaega hakatakse arvestama hetkest, kui Kliendi Maksejuhise täitmiseks mõeldud rahalised vahendid on laekunud TransferFasti Kontole ning tingimusel, et TransferFastil on võimalik olnud kontrollida, kas Kliendi esitatud andmed ja dokumendid vastavad Teenusetingimustes sätestatud nõuetele. Loetakse, et TransferFast on Maksejuhise täitnud, kui TransferFast on Maksejuhises toodud summa edastatud Maksejuhises toodud saaja panga kontole.
 48. 6.19. TransferFastile edastatud Maksejuhis on kehtiv kuni Maksejuhise täitmiseni või kuni Maksejuhise tühistatuks lugemiseni TransferFasti poolt.
 49. 6.20. Kliendil ei ole õigust tagasi võtta TransferFastile edastatud ja TransferFasti poolt täitmiseks võetud Maksejuhist.
 50. 6.21. Kui TransferFast siiski tühistab Kliendi vastava taotluse alusel täitmiseks võetud Maksejuhise, kohustub Klient hüvitama TransferFastile Maksejuhise täitmisele asumisega ja/või tühistamisega seoses kantud kõik kulud ja kahjud. TransferFastil on õigus omal äranägemisel keelduda täitmiseks võetud Maksejuhise tühistamisest.
 51. 6.22. TransferFast teavitab Klienti Maksejuhise tühistamisest Kasutajakonto kaudu.
 52. 6.23. Klient kinnitab, et ta on teadlik asjaolust, et:
  1. 6.23.1. TransferFast ei saa tagada TransferFasti ja/või Kolmandate Isikute poolt Maksejuhise täitmiseks kasutatavate infosüsteemide tõrgeteta tööd, mistõttu TransferFast ei saa välistada võimalikke viivitusi Maksejuhise edastamisel ja/või täitmisel ning Klient kinnitab, et ta on Maksejuhist edastades sellise riskiga arvestanud ja tunnistab selle võimalikkust. Eelnimetatud risk on suurem, kui Maksejuhis esitatakse ajal, mis jääb väljaspoole tavapäraseid pankade arveldusaegu (öösel ja nädalavahetustel);
  2. 6.23.2. TransferFastil ei ole võimalik täielikult välistada Kolmandate Isikute poolt Veebilehe vahendusel Maksejuhiste edastamisele või täitmisele vahelesegamist, tehingute jälgimist või muul viisil mõjutamist Kliendi ja/või TransferFasti tahte vastaselt ning Klient nõustub, et nimetatud risk jääb Kliendi kanda.
 53. 6.24. TransferFast dokumenteerib kõik Kliendi Maksejuhised ja nende alusel tehtud tehingud ja säilitab neid andmeid vastavalt õigusaktides sätestatule.
 54. Ekslikult tehtud ja vigased Maksejuhised
 55. 6.25. Kui isik on teostanud ülekande TransferFasti pangakontole, kuid ei esita sellega seotud Maksejuhist, siis TransferFast:
  1. 6.25.1. tagastab maksjale tasutud summa, või
  2. 6.25.2. hoiustab ülekantud summa kuni vastava Maksejuhise esitamiseni, kui ülekande teinud isikut ei ole võimalik tuvastada või temaga kontakteeruda või vastavad andmed on puudulikud.
 56. 6.26. Kui TransferFast tagastab maksjale saadud rahasumma vastavalt punktile 6.24.1., siis võib TransferFast maha arvata tagastatavast summast TransferFasti otsesed kulud ja teenustasu vastavalt Hinnakirjale.
 57. TransferFasti õigused rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel
 58. 7.1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks on TransferFastil õigus:
  1. 7.1.1. kontrollida regulaarselt Kliendi ja tema esindajate identifitseerimise aluseks olevaid andmeid ja nõuda Kliendilt lisadokumentide esitamist;
  2. 7.1.2. identifitseerida Klient, Kliendi esindaja ja/või tegelik kasusaaja igal TransferFasti poolt valitud ajal, sh kui TransferFast kahtleb algse identifitseerimise käigus saadud info õigsuses;
  3. 7.1.3. kehtestada ajutisi või alalisi piiranguid Teenuse kasutamisele;
  4. 7.1.4. nõuda dokumente ja andmeid Kliendi tegevuse kohta, sealhulgas andmeid Kliendi lepingupartnerite ja käibe kohta, samuti andmeid tehingu eesmärgi, olemuse ja Kliendi vara päritolu kohta;
  5. 7.1.5. nõuda Kliendilt tehingute aluseks olevaid dokumente (nt müügi-, üüri-, tarnelepinguid, kaubaga seotud dokumente vms), samuti andmeid või dokumente tehingu vastaspoole, tegeliku kasusaaja või muu tehinguga seotud isiku kohta;
  6. 7.1.6. nõuda Kliendilt kõigi muude andmete esitamist ning toimingute tegemist, mida TransferFast peab vajalikuks TransferFasti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete täitmiseks.
 59. 7.2. TransferFastil on õigus jätta Kliendi Maksejuhis täitmata, kui Klient ei ole täitnud punktis 7.1. sätestatud TransferFasti nõudmisi.
 60. 8. Informatsiooni vahetamine
 61. Informatsiooni edastamine TransferFast poolt
 62. 8.1.TransferFast edastab Kliendile infot ja teateid Kliendi poolt edastatud sidevahendi aadressi (sh e-kiri, telefon) või Veebilehe kaudu.
 63. 8.2. TransferFasti poolt saadetud personaalsed teated loetakse Kliendi poolt kätte saaduks ja TransferFasti teavitamiskohustuse kohaselt täidetuks, kui TransferFasti teade on saadetud Kliendi poolt viimati näidatud aadressil või sidevahendi aadressil. Veebilehel avaldatud teade loetakse kättesaaduks selle avaldamise kuupäeval. Sidevahendiaadressi kaudu edastatud teade loetakse Kliendi poolt kätte saaduks selle edastamise kuupäeval.
 64. 8.3. Klient on kohustatud viivitamatult kontrollima TransferFastil saadud teates sisalduva info õigsust ning esitama oma vastuväited TransferFastile viivitamatult pärast teate kättesaamist.
 65. Informatsiooni edastamine Kliendi poolt
 66. 8.4. Klient edastab TransferFastile infot elektrooniliselt e-posti teel, Veebilehe kaudu või muul TransferFastile poolt aktsepteeritud viisil.
 67. 8.5. Klient on kohustatud viivitamatult TransferFasti kirjalikult või muul eelnevalt kokkulepitud viisil informeerima kõigist andmetest ja asjaoludest, mis omavad tähtsust Kliendi ja TransferFasti vahelises suhtlemises ja/või mis mõjutavad või võivad mõjutada kliendisuhteid, sh alljärgnevast:
  1. 8.5.1. Kliendi nime, aadressi või muude kontaktandmete muudatused;
  2. 8.5.2. Kliendi ja/või Kliendi esindaja isikut tõendava dokumendi andmetega seotud muudatused;
  3. 8.5.3. isikut tõendava dokumendi või muu identifitseerimisvahendi kaotus, vargus või muul viisil Kliendi tahte vastaselt Kliendi valdusest väljumine või kasutajatunnuste/paroolide teatavaks saamine Kolmandatele Isikutele;
  4. 8.5.4. Kliendi seadusliku esindaja õiguste ja/või Kliendi poolt volitatud isiku õiguste muutumine;
  5. 8.5.5. juriidilisest isikust Kliendi ümberkujundamine, ühinemine ja jagunemine ning pankroti väljakuulutamine, likvideerimine või registrist kustutamine;
  6. 8.5.6. muu informatsioon, millest Klient peab TransferFasti teavitama Lepingu kohaselt.
 68. 8.6. Kui Klient ei ole informeerimiskohustust täitnud, siis on TransferFastil õigus eeldada TransferFastile teadaolevate andmete õigsust ja täielikkust.
 69. 9. Kasutajakonto blokeerimine
 70. 9.1. TransferFastil on õigus Kasutajakonto blokeerida, kui:
  1. 9.1.1. TransferFastil tekib kahtlus, et Kliendi nimel kasutab Kasutajakontot selleks volitamata isik või kui Klient või Kliendi esindaja ei esita TransferFasti poolt nõutavaid dokumente esindus- õiguste kindlakstegemiseks või esitatud on vastuolulisi andmeid või dokumente, mille õigsuses on TransferFastil alust kahelda;
  2. 9.1.2. TransferFast kahtlustab Klienti rahapesus, terrorismi rahastamises või muus kuriteos (nt kelmus) või sellele kaasaaitamises;
  3. 9.1.3. kui Kliendi poolt TransferFastile esitatud sidevahendite andmed (telefonid, e-mail, post jm) ja/või elukoha/asukoha aadress ja/või muud tema (äri)tegevust puudutavad andmed osutuvad ebaõigeks ning Kliendiga ei õnnestu ühendust võtta ühegi tema poolt viimati TransferFastile teatatud sidevahendi kaudu.
 71. 9.2. TransferFast tühistab Kasutajakonto blokeeringu siis, kui blokeerimisealuseks olnud asjaolu on kõrvaldatud.
 72. 9.3. TransferFast ei vastuta kahju eest, mis tuleneb Kasutajakonto blokeerimisest, välja arvatud, kui õigusaktidest tuleneb teisiti.
 73. 10. Infosüsteemi hooldus- ja arendustööd
 74. 10.1. TransferFastil on õigus teha plaanipäraseid infosüsteemi hooldus- ja arendustöid. Võimaluse korral teeb TransferFast plaanipäraseid hooldus- ja arendustöid öisel ajal.
 75. 10.2. Erakorraliste asjaolude ilmnemisel on TransferFastil õigus teha erakorralisi hooldus- või arendustöid, et hoida ära suurema kahju teke.
 76. 10.3. Hooldus- või arendustööde ajaks loetakse TransferFasti Lepingust tulenevate kohustuste täitmine Kliendi ees peatunuks. TransferFastil ei ole kohustust hüvitada Kliendile hooldus- või arendustööde tõttu Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmisest tekkinud kahju, välja arvatud, kui õigusaktides tuleneb teisiti.
 77. 11. Teenustasud, võlgnevused ja TransferFasti nõuded
 78. 11.1. TransferFastil on õigus võtta ning Kliendil on kohustus maksta osutatud Teenuse eest tasu, mis on sätestatud Hinnakirjas.
 79. 11.2. Kui Klient jätab oma kohustuse TransferFasti ees täitmata, kohustub Klient maksma TransferFastile Hinnakirjas sätestatud viivist ja/või leppetrahvi.
 80. 12. Kaebuste esitamine TransferFasti vastu
 81. 12.1. Kliendil on õigus esitada kaebus TransferFasti tegevuse või Teenuse osutamise kohta, kasutades selleks Veebilehel kaebuste esitamiseks mõeldud vormi. TransferFast võtab kaebuse koheselt menetlusse ning vastab kaebusele tarbijast klientide puhul 15 päeva jooksul, muul juhul 30 päeva jooksul. Kui antud aja jooksul ei ole võimalik kaebust selle keerukuse või muudel mõjuvatel põhjustel lahendada, teavitab TransferFast kaebuse esitajat menetluse pikenemise põhjustest ning täiendavast vastamise tähtajast.
 82. 12.2. Juhul kui TransferFast ei lahenda kaebust kaebuse esitajale vastuvõetaval viisil, lahendab vaidluse tarbijast kaebuse esitaja puhul Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijakaitsekaebuste komisjon või kohus.
 83. 13. Vastutus
 84. 13.1. TransferFast ja Klient täidavad oma kohustusi, mis tulenevad Lepingust, nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.
 85. 13.2. Pooled ei vastuta kohustuse täitmata jätmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud, mida kohustust rikkunud Pool ei saanud mõjutada ning mille välistamist ei saanud temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt oodata.
 86. 13.3. Välja arvatud, kui õigusaktidest tuleneb teisiti:
  1. 13.3.1. vastutab TransferFast ainult Lepingust tuleneva TransferFasti kohustuse tahtliku või raske hooletuse tõttu toimunud rikkumise eest;
  2. 13.3.2. TransferFast ei vastuta Kolmandate Isikute poolt TransferFasti vahendusel osutatavate teenuste ega edastatud info eest ega muust Kolmandate Isikute tegevusest või tegevusetusest, sh Kolmandate Isikute mistahes kohustuste täitmise eest või pankroti või maksejõuetuse tagajärjel tekkinud kahjude eest;
  3. 13.3.3. TransferFast ei vastuta kaudsete kahjude eest, mis on Kliendile tekkinud ega saamata jäänud tulu eest;
  4. 13.3.4. TransferFast ei vastuta kahju eest, mille on Kliendile või Kolmandale Isikule otseselt või kaudselt põhjustanud Teenusetingimuste punktis 8.5. nimetatud informeerimiskohustuse täitmatajätmine või mittenõuetekohane täitmine Kliendi poolt;
  5. 13.3.5. TransferFast ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud TransferFasti teadmatus juriidilise isiku õigusvõime puudustest või füüsilise isiku teo- või otsusevõime puudustest;
  6. 13.3.6. kui TransferFastil on Lepingu tingimuste kohaselt õigus keelduda Maksejuhise täitmisest, blokeerida Kasutajakonto või lõpetada Leping, ei vastuta TransferFast sellistest asjaoludest tuleneva Kliendi ega Kolmanda Isiku kahju eest.
 87. 13.4. Klient kohustub hüvitama TransferFastile igasuguse kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu, kantud kulutused, trahvid või Kolmandatele Isikutele väljaantud tulu, mis tuleneb Kliendi poolsest Lepingu, õigusaktide nõuete rikkumisest või Kliendi poolt TransferFastile antud mittetäielikest, eksitavatest või valedest kinnitustest või teabest.
 88. 13.5. Kliendisuhte lõppemine ei lõpeta Kliendi kohustust hüvitada TransferFastile tekitatud kahju.
 89. 14. Lepingu ülesütlemine
 90. 14.1. Kliendil on õigus Leping üles öelda igal ajal, kustutades oma Kasutajakonto.
 91. 14.2. TransferFastil on õigus Leping mõjuval põhjusel ühepoolselt ilma etteteatamata üles öelda (erakorraline ülesütlemine).
 92. 14.3. Mõjuva põhjusega on tegemist eelkõige siis, kui:
  1. 14.3.1. Klient või temaga seotud isik on rikkunud kohustust, mille täpne järgimine on Lepingu täitmise jätkamisel TransferFasti huvi püsimise eelduseks. Sellised kohustused on eelkõige:
   1. 14.3.1.1. isikusamasuse tuvastamisel õigete, täielike ja tegelikkusele vastavate andmete esitamine TransferFastile;
   2. 14.3.1.2. kõikides Lepingutes või TransferFastile esitatud dokumentides sisalduvate andmete muudatustest informeerimine;
   3. 14.3.1.3. piisavate oma majandustegevuse, raha või muu vara päritolu seaduslikkust tõendavate või muude TransferFasti hoolsusmeetmete kohaldamiseks kohustuslike andmete ja dokumentide esitamine TransferFasti nõudel;
  2. 14.3.2. TransferFast kahtlustab Klienti või temaga seotud isikut rahapesus või terrorismi rahastamises;
  3. 14.3.3. Kliendi või temaga seotud isiku kohta saavad teatavaks Teenusetingimuste punktides 5.20. toodud asjaolud;
  4. 14.3.4. Klient on surnud;
  5. 14.3.5. Lepingu lõpetamist nõuab Eesti või välisriigi järelevalve asutus (nt Finantsinspektsioon) või muu valitsusasutus;
  6. 14.3.6. Klient nõuab enda isikuandmete töötlemise lõpetamist või piirab seda ning TransferFasti hinnangul on Kliendile Teenuste osutamise eeltingimuseks TransferFasti õigus töödelda Kliendi isikuandmeid vastavalt Teenusetingimuste ja/või Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetele.
 93. 14.4. Enne Lepingu erakorralist ülesütlemist kaalub TransferFast põhjalikult kõiki asjaolusid ja langetab otsuse, lähtudes mõistlikkuse põhimõttest.
 94. 15. Lahkarvamuste lahendamine
 95. 15.1. Poolte vahel tekkinud lahkarvamused püütakse lahendada läbirääkimiste teel.
 96. 15.2. Kui Pooled ei jõua kokkuleppele, lahendab vaidluse kohus.
 97. 15.3. Poolte vaheline kohtuvaidlus lahendatakse TransferFasti asukohajärgses kohtus, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti või kui õigusaktidest ei tulene teisiti.
 98. 15.4. Poolte vahelistele Kliendisuhetele kohaldatakse Eesti õigust, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
 99. 15.5. TransferFasti üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon. Finantsinspektsiooni kontaktandmed ning järelevalvesubjektide nimekiri, kuhu on kantud ka TransferFast, on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel www.fi.ee.

Sisesta meie keskkonnas tavapärane maksekorraldus nagu igas pangas

Tasu ülekande summa koos teenusetasuga (vt. täpsemalt Hinnakirjast) TransferFasti kontole, kasutades selleks mugavat pangalinki

TransferFast teeb pangasisese ülekande Sinu määratud saaja kontole – raha on kohal mõne minutiga.

TransferFastiga toimub ülekanne loetud minutite jooksul!

TransferFast ülekanne ~5 min

Võrdle ülekande kiirust ~150 min

Alusta ülekannet

Tavalise ülekande kiiruse arvutus lähtub käesolevast ajahetkest. Aluseks on avalikult kättesaadav SEPA maksete informatsioon. Täpsema informatsiooni saamiseks tuleks pöörduda oma panga poole.