Teenusetingimused

Viimati muudetud 12.09.2019

1. Üldsätted

1.1. TransferFast OÜ on Eesti õiguse alusel asutatud ja Eesti äriregistrisse kantud äriühing, mille registrikood on 12819053 ning registrijärgne asukoht Lõõtsa tn 2b, 11415 Tallinn, Eesti.

1.2. TransferFast OÜ on Finantsinspektsiooni poolt litsentseeritud makseasutus, mille tegevusluba võimaldab osutada rahasiirde teenust Eestis.

1.3. TransferFast’i üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon. Finantsinspektsiooni kontaktandmed ning järelevalvesubjektide nimekiri, kuhu on kantud ka TransferFast OÜ, on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel www.fi.ee.

1.4. TransferFast’l on õigus otsustada, kellega luua Kliendisuhe ja sõlmida Leping. Otsuse tegemisel kaalub TransferFast igakülgselt kõiki asjaolusid, mis võivad viia Makseasutuse poolt Kliendisuhte loomisest ja Lepingu sõlmimisest keeldumiseni.

1.5. Käesolevad Teenusetingimused määravad kindlaks TransferFast’i ja Kliendi vahelise suhtlemise põhialused ja korra ning tingimused Teenuse kasutamiseks.

1.6. Teenust kasutades Klient kinnitab, et ta on Teenusetingimused läbi lugenud, nendega nõustunud ja kohustub neid täitma.

1.7. Lisaks Teenusetingimustele kohaldatakse TransferFast’i ja Kliendi suhetele Eesti Vabariigi õigust, Privaatsuspoliitikat, Hinnakirja ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõtet.

1.8. Teenusetingimused on kõigi TransferFast’i ja Kliendi suhete ning TransferFast poolt osutatavate teenuste tingimuste lahutamatuks osaks.

1.9. Teenusetingimuste ning Hinnakirjaga saab tutvuda TransferFast’i Veebilehel ning teeninduskohas.

1.10. Kui Teenusetingimuste eesti- ja võõrkeelse teksti vahel esineb vasturääkivusi või mitmetimõistetavusi, lähtutakse eestikeelsest tekstist.

1.11. Poolte vaheline suhtlus toimub eesti keeles või vastava kokkuleppe olemasolul muus Poolte vahel kokku lepitud keeles.

2.Mõisted

2.1. Hinnakiri on TransferFast´i poolt kehtestatud Teenuse kasutamise hinnakiri.

2.2. Kasutajakonto on Kliendi personaalne kasutajakonto, mis võimaldab Kliendile Makseasutuse Veebilehe ja mobiilirakenduse kaudu juurdepääsu Kliendikeskkonnale.

2.3. Kliendikeskkond on TransferFast’i Veebilehe ja mobiilirakenduse kaudu juurdepääsetav internetikeskkond, mis võimaldab Kliendil Makseasutusega suhelda, sh Lepingut sõlmida, Maksejuhiseid esitada jne.

2.4. Kliendileping (edaspidi Leping) on TransferFasti ja Kliendi vaheline leping Teenuse osutamiseks, mille juurde kuuluvad käesolevad Teenusetingimused ja Hinnakiri. Lepinguga võtab TransferFast endale kohustuse teha Kliendilt Lepingu tingimustele vastava Maksejuhise saamisel ja Kliendi poolt Lepingu kohaste Maksejuhise aktsepteerimise eeltingimuste täitmisel Maksejuhisele vastav maksetehing ja Klient kohustub maksma TransferFast´le selle eest tasu.

Agendi kaudu Teenuse kasutamisel kujutab iga üksik rahaline tehing endast eraldiseisvat Lepingut TransferFast ja Kliendi vahel ning kehtib vaid selle konkreetse rahaülekande teostamiseks.

2.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kellega TransferFast on sõlminud Lepingu või peab läbirääkimisi Lepingu sõlmimiseks.

2.5.1. Füüsilise isikuga seotud isikud Teenusetingimuste mõistes on:

2.5.1.1. füüsilised ja juriidilised isikud, kelle volitatud esindajaks isik TransferFast´le teadaolevalt on;

2.5.1.2. juriidilised isikud, kelle nõukogu, juhatuse, muu juhtorgani liikmeks isik on;

2.5.1.3. juriidilised isikud, kelle osadest, aktsiatest või häältest 10% või enam kuulub otseselt või kaudselt sellele isikule.

2.5.2. Juriidilise isikuga seotud isikud Teenusetingimuste mõistes on:

2.5.2.1. füüsilised isikud, kes on juriidilise isiku nõukogu, juhatuse või muu juhtorgani liikmed või volitatud esindajad;

2.5.2.2. juriidilised isikud, kelle osadest, aktsiatest või häältest 10% või enam kuulub otseselt või kaudselt sellele isikule;

2.5.2.3 füüsilised ja juriidilised isikud, kes otseselt või kaudselt omavad 10% või enam osadest, aktsiatest või häältest juriidilises isikus;

2.5.2.4 füüsilised ja juriidilised isikud, kes muul viisil saavad mõjutada või mõjutavad seda juriidilist isikut.

2.6. Kolmas Isik on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Pool.

2.7. Limiit on piirsumma, mille ulatuses saab Klient kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul Maksejuhiseid esitada ja mis on fikseeritud Kliendikeskkonnas või Agendi kaudu Teenuse kasutamisel. TransferfFast’l on õigus Limiiti ühepoolselt muuta, Klienti sellest eraldi teavitamata.

2.8. Privaatsuspoliitika on TransferFast´i kodulehel avaldatud dokument, mis sätestab TransferFast’i mistahes teenuseid kasutatavate isikute isikuandmete töötlemise korra ning mis on Teenuse osutamise tingimuste osaks.

2.9. Maksejuhis on Kliendi poolt TransferFast´le esitatud korraldus maksetehingu tegemiseks.

2.10. Pool on nii TransferFast kui ka Klient.

2.11. Rahasiirde tarkvara on Makseasutuse poolt hallatav tarkvara, mida kasutatakse Agendi poolt Kliendile makseteenuse osutamiseks.

2.12. Teenus on TransferFast´i poolt Kliendile osutatav rahasiirdeteenus.

2.13. Teenusetingimused on käesolevad TransferFast´i teenusetingimused, sh Privaatsuspoliitika.

2.14. TransferFast on TransferFast OÜ, registrikood 12819053, aadress Lõõtsa 2b, 11415 Tallinn, Eesti.

2.15. TransferFast´i Konto on TransferFast´i nimel avatud arvelduskonto mõnes Eesti äriregistris registreeritud krediidiasutuses või Eesti äriregistrisse kantud välisriigi krediidiasutuse filiaalis.

2.16. Veebileht on TransferFast OÜ kodulehekülg, mis on saadaval www.transferfast.eu aadressil.

3. Teenusetingimuste ja Hinnakirja kehtestamine ning muutmine

3.1. TransferFast’l on õigus muuta mistahes teenusetingimusi, lepinguid, sealhulgas Hinnakirja ühepoolselt, mille kehtivad versioonid on avaldatud ja kättesaadavad TransferFast’i kodulehel (www.transferfast.eu) või teeninduskohas.

3.3. TransferFast teatab Teenusetingimuste ja Hinnakirja muudatustest Kliendile Veebilehe või muu TransferFast’i poolt valitud kanali kaudu vähemalt 2 (kaks) kuud enne vastavate muudatuste jõustumist, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.

3.4. Juhul kui Klient ei ole muudatustega nõus, on Kliendil enne muudatuste jõustumist õigus muudatustest puudutatud Leping üles öelda teatades punktis 3.3 nimetatud tähtaja jooksul sellest TransferFast’le kirjalikult või muul TransferFast’i poolt aktsepteeritud viisil ja täites kõik oma kohustused, mis Lepingust tulenevad.

3.5. Lepingu muudatused jõustuvad vastavalt muudetud Teenusetingimustes, muudetud Hinnakirjas või muus muudetud teenusega seonduvates tingimustes, mis sätestab TransferFast’i ja Kliendi õigused ja kohustused konkreetsete TransferFast poolt Kliendile osutatavate teenuste osutamisel ja mis on osa Lepingust, dokumendis viidatud kuupäeval.

3.5. TransferFast´l on õigus ühepoolselt ilma etteteatamistähtajata muuta Lepingu tingimusi Kliendi jaoks soodsamaks (s.o anda Kliendile täiendavaid õiguseid või piirata Kliendi kohustusi) või lisada Hinnakirja uusi teenuseid.

3.6. TransferFast´l on õigus põhjendatud juhtudel ühepoolselt ilma etteteatamistähtajata muuta Teenusetingimusi ja Hinnakirja, teavitades Klienti muudatustest viivitamatult Veebilehe või muu TransferFast´i poolt valitud kanali kaudu. Eelnimetatud juhul on Kliendil õigus muudetud Leping viivitamatult üles öelda, teatades sellest TransferFast´le kirjalikult või muul TransferFast´i poolt aktsepteeritud viisil ja täites kõik oma kohustused, mis Lepingust tulenevad.

3.7. Juhul, kui ilmneb, et mõni mistahes teenuse osutamise Lepingust tulenev säte on kohalduva õiguse alusel tühine, siis on TransferFast’l õigus Lepingut ühepoolselt muuta, asendades vastava tühise sätte kehtiva sättega selliselt, et uus säte täidaks võimalikult suures ulatuses eesmärki, mis oli tühisel sättel.

3.7. Kui Klient punktis 3.3. või 3.6. nimetatud tähtaja jooksul Lepingut üles ei ütle, siis loetakse, et Klient on tervikuna aktsepteerinud kõik muudatused ja tal ei ole TransferFast´le Lepingu tingimuste muudatustest tulenevaid pretensioone.

4. Isikuandmete töötlemine

4.1. TransferFast töötleb Kliendi andmeid vastavalt TransferFast´i kodulehel avaldatud Privaatsuspoliitikale.

5. Kliendisuhte loomine

5.1. Kasutajakonto loomine

5.1.1. Klient loob personaalse Kasutajakonto Veebilehe või TransferFast´i poolt loodud kliendirakenduse kaudu.

5.1.1.1. Lepingu sõlmimiseks TransferFast´i Veebilehel Kasutajakonto loomisel täidab Klient lisaks isikusamasuse tuvastamise ankeedi.

5.2. Identifitseerimine

5.2.1. Kliendisuhte loomisel, sh Lepingu sõlmimisel, ja Teenuse osutamisel on TransferFast kohustatud Kliendi ja tema esindaja identifitseerima.

5.2.1.1. õigusaktidele vastavate isikut tõendavate dokumentide alusel, mida TransferFast aktsepteerib (nt pass, ID-kaart, Eesti juhiluba) viibides isikuga samas kohas, või

5.2.1.2. Eesti Vabariigi väljaantud digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendi alusel samas kohas viibimata.

5.2.1.3. Eesti juriidiline isik või Eestis registreeritud välismaa äriühingu filiaal identifitseeritakse äriregistri registrikaardi ja/või muude TransferFast´i poolt nõutavate dokumentide alusel.

5.2.1.4. Agendi vahendusel identifitseeritakse Klient Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse väljastatud isikutunnistuse alusel, passi, elamisloakaardi või reisidokumendi alusel, millel on luba siseneda Agendi asukohariiki.

5.2.2. Klient ja tema esindaja on kohustatud esitama TransferFast´le isikusamasuse tuvastamise ankeedis küsitud andmed ja TransferFast´i poolt nõutud dokumendid.

5.2.2.1. Klient on kohustatud esitama TransferFast´le originaaldokumendid või dokumendi notariaalselt või sellega samaväärselt kinnitatud koopiad. Punktis 5.2.1.2. nimetatud juhul on Klient TransferFast´i nõudmisel kohustatud esitama kõrgekvaliteedilise foto oma kehtivast digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendist (ID-kaart).

5.2.2.2.. TransferFast´l on õigus eeldada, et Kliendi esitatud dokument on ehtne, kehtiv ja õige.

5.2.2.3. TransferFast´l on õigus nõuda, et välisriigis välja antud dokument oleks legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, välja arvatud juhul, kui Eesti Vabariigi ja vastava välisriigi vahelise lepinguga on määratud teisiti.

5.2.2.4. Võõrkeelse dokumendi korral on TransferFast´l õigus nõuda dokumendi tõlget eesti keelde või mõnda teise TransferFast´i poolt aktsepteeritud keelde. TransferFast´i nõudmisel peab vastav tõlge olema notariaalselt või vandetõlgi poolt kinnitatud.

5.2.2.5. Kulud, mille on põhjustanud dokumentide TransferFast´i nõuetele vastavusse viimine, kannab Klient.

5.2.2.6. TransferFast´l on õigus teha Kliendi esitatud dokumendist koopia või jätta võimaluse korral endale dokumendi originaal (v.a. isikut tõendav dokument).

5.2.2.7. Kui Klient on esitanud dokumendi, mis ei vasta TransferFast´i nõuetele või mille õigsuses TransferFast kahtleb, on TransferFast´l õigus nõuda lisadokumentide esitamist või jätta Leping sõlmimata või Kliendi Maksejuhis täitmata.

5.2.2.8. TransferFast´l on õigus lugeda Kliendi esindusõigust tõendav dokument kehtivaks kuni dokumendil märgitud tähtajani või kuni Klient esitab TransferFast’le esindusõiguse lõpetava või muutva dokumendi. Tähtajatuna väljastatud volitus kehtib, kuni Klient esitab TransferFast’le esindusõiguse lõpetava või muutva dokumendi.

5.3. Lepingu sõlmimine

5.3.1. Leping sõlmitakse TransferFast´i valikul kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis, kui õigusaktides ei ole sätestatud kohustuslikku vormi.

5.3.2. Leping muutub TransferFast´le siduvaks pärast seda, kui TransferFast´l on olnud võimalik kontrollida kõiki Kliendi poolt Kasutajakonto loomisel ja isikusamasuse tuvastamisel esitatud andmeid ja dokumente ning üksnes juhul, kui need vastavad Teenusetingimustes sätestatud nõuetele. TransferFast teostab eelnimetatud kontrolli hiljemalt Kliendi poolt esitatava esimese Maksejuhise vastuvõtmise otsustamisel ning kui andmed ja dokumendid ei vasta nõuetele, loetakse, et Lepingut ei ole sõlmitud, Maksejuhis loetakse nõuetele mittevastavaks ning see ei kuulu täitmisele ja TransferFast´i Kontole tasutud summa tagastatakse Kliendile.

5.4. Kasutajakonto isikustamine

5.4.1. Klient on kohustatud isikustama oma Kasutajakonto, kasutades selleks ID-kaarti või mobiil-ID-d. TransferFast ei ole kohustatud täitma Kliendi Maksejuhist enne, kui Klient on Kasutajakonto isikustanud.

5.4.2. Juhul kui Leping sõlmitakse Agendi poolt viibides Kliendiga samas kohas, siis kinnitab Klient oma nõustumist Lepingu tingimustega allkirjastades Lepingu. Agent kinnitab omakorda oma allkirjaga teostatud Kliendi isikusamasuse tuvastamise ja Kliendiga Lepingu sõlmimise kooskõlas Makseasutuse sisereeglite ja õigusaktidega ning aktiveerib Kasutajakonto.

6. Kliendisuhte loomisest keeldumine

6.1. Seoses TransferFast´le kohalduvast õigusest tulenevate kohustustega jätab TransferFast endale õiguse keelduda Kliendile teenuseid osutamast, õiguse keelduda Lepingu sõlmimisest ning õiguse öelda viivitamata üles Kliendiga sõlmitud Leping.

6.2. TransferFast´l on õigus keelduda Lepingu sõlmimisest, eelkõige juhul kui Kliendiks saada sooviv isik või temaga seotud isik:

6.2.1. ei vasta seaduses sätestatule, Teenusetingimustele või ei vasta eeltoodule isiku taotletavad lepingutingimused;

6.2.2. on mõne teise Euroopa Liidu liikmesriigi või kolmanda riigi riikliku taustaga isik, mille suhtes on TransferFast kehtestanud piirangud Kliendisuhte loomiseks vastavalt oma riskiisule;

6.2.3. on tahtlikult või raske hooletuse tõttu esitanud TransferFast´le ebaõigeid või puudulikke andmeid ja/või dokumente või keeldub neid esitamast;

6.2.4. ei ole TransferFast´i nõudmisel esitanud oma isiku ja/või tegeliku kasusaaja identifitseerimiseks piisavalt andmeid või dokumente või need ei vasta TransferFasti nõuetele;

6.2.5. ei ole TransferFast´i nõudmisel esitanud oma rahaliste vahendite päritolu seaduslikkuse tõendamiseks piisavalt andmeid või dokumente või on mõni muu põhjus kahtlustada teda rahapesu või terrorismi rahastamises;

6.2.6. on seotud või on olnud seotud organiseeritud kuritegevuse/ ebaseaduslike tuluallikatega, sh aktsiisikaupade või narkootiliste ainete salakaubavedu, ebaseaduslik relva- või inimkaubandus, prostitutsiooni vahendamine, litsentseerimata rahvusvaheline e-raha siirdamine;

6.2.7. on seotud muu kõrgema rahapesu, terrorismi rahastamise, pettuse või ebaseaduslikuks tegevuseks riskile viitavate asjaoludega, millest tulenevalt ei soovi TransferFast Kliendile teenust osutada;

6.2.8. on või on olnud rahvusvahelise finantssanktsiooni subjektiks;

6.2.7. on viivituses või on olnud korduvalt viivituses kohustuse täitmisega TransferFast´i ees või jätnud täitmata muud Lepingust tulenevad kohustused;

6.2.8. pädev avaliku võimu kandja või muu pädev isik, sealhulgas mistahes pädev korrakaitseorgan, järelevalveorgan, maksuhaldur, kohus või kohtutäitur, on andnud TransferFast´le õiguspärase korralduse Kliendile osutatavate teenuste piiramiseks;

6.2.8. on põhjustanud TransferFast´le otsese või kaudse kahju või reaalse ohu kahju tekkeks või on kahjustanud TransferFast´i mainet;

6.2.9. esineb muu mõjuv põhjus.

6.3. TransferFast´l on õigus keelduda Lepingu sõlmimisest ka muul TransferFast´i poolt mõjuvaks peetaval põhjusel, eelkõige juhul, kui Lepingu sõlmimist takistab mõni seaduslik takistus nagu teovõime piirang, esindusõiguste vastuolulisus või puudumine.

7. Kliendi maksejuhised

7.1. Esindamine

7.1.1. Füüsilisest isikust Klient võib anda Maksejuhiseid üksnes isiklikult enda nimel. Juriidilisest isikust Klient edastab Maksejuhise üksnes selle esindaja vahendusel, kelle esindusõigus ja isikusamasus on tuvastatud.

7.1.2. TransferFast ei ole kohustatud aktsepteerima esindusõigust tõendavat dokumenti, milles esindusõigus ei ole väljendatud üheselt ja arusaadavalt.

7.1.3. Esindusõigust tõendav dokument peab olema vormistatud õigusaktides sätestatud korras ja TransferFast´i poolt esitatavatele nõuetele vastavalt.

7.1.4. TransferFast´l on õigus nõuda, et esindusõigust tõendav dokument, mis on vormistatud väljaspool TransferFast´i, oleks notariaalselt või sellega samaväärselt tõestatud.

7.1.5. Klient on kohustatud TransferFast´i informeerima notariaalselt tõestatud või kinnitatud volikirja tühistamisest või kehtetuks kuulutamisest, seda ka juhul kui vastav teade on avaldatud Ametlikes Teadaannetes.

7.2. Maksejuhise esitamine

Kliendi poolt TransferFast´le antud korraldus Maksejuhise täitmiseks peab olema üheselt mõistetav ja teostatav.

7.2.1. Klient saab Maksejuhiseid esitada Makseasutuse Veebilehe, mobiilirakenduse Kui ka agendi kaudu vahetult isiku tuvastamise teel.

7.2.2. Maksejuhises peab olema esitatud vähemalt järgmine informatsioon:

7.2.2.1. Kasutajakonto kaudu Veebilehe või mobiilirakenduse kaudu edastatava Maksejuhise edastamisel:

7.2.2.1.1. saaja nimi;

7.2.2.1.2. saaja konto;

7.2.2.1.3. summa;

7.2.2.1.4. selgitus või viitenumber.

7.2.2.2. Agendi kaudu Maksejuhise edastamisel:

7.2.2.2.1. saaja ees- ja perenimi;

7.2.2.2.2. summa ja vääring;

7.2.2.2.3. saaja asukohariik;

7.2.2.2.4. tehingu eesmärk.

7.2.3. Klient on kohustatud tagama, et Maksejuhise esitamisel oleks Kliendil esitatava Maksejuhise täitmiseks vajalikud vahendid. Kasutajakonto kaudu Veebilehe või mobiilirakenduse kaudu Maksejuhise täitmiseks mõeldud rahalised vahendid peavad pärinema kontolt, mis on avatud Kliendi nimel Eesti äriregistris registreeritud krediidiasutuses või Eesti äriregistrisse kantud välisriigi krediidiasutuse filiaalis.

7.2.4. TransferFast võtab täitmiseks üksnes sellise Kliendi Maksejuhise, mis on tehtud Limiidi piires kooskõlas Kliendi ja TransferFast’i vahel kokkulepituga (sh võttes arvesse punkti 5.3.2.), vormistatud TransferFast’i poolt antud juhiste ja väljatöötatud vormide kohaselt, ei sisalda ebatäpseid, puudulikke ega ebaõigeid andmeid ning millest nähtub selgelt Kliendi tahe. Nimetatud tingimustele vastavat Maksejuhist loetakse autoriseerituks võlaõigusseaduse tähenduses.

7.2.5. Klient on kohustatud iga Maksejuhise esitamisel tagama, et Maksejuhise esitamiseks on asjakohastel juhtudel olemas vajalikud nõusolekud, sealhulgas kohtu nõusolekud.

7.2.6. Välja arvatud, kui õigusaktidest tuleneb teisiti, ei vastuta TransferFast Kliendi poolt edastatud Maksejuhises esinevate vigade, ebaselguste, puudulike andmete ja eksituste ning edastusvigade eest. Sama kehtib ka Maksejuhise eksliku kordamise kohta. Arusaamatuse, ebaselguse või kahtluse korral on TransferFast´l õigus nõuda Kliendilt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente ning nende saamiseni ja nendes sisalduva informatsiooni kontrollimiseni Maksejuhist mitte täita või jätta Maksejuhis täitmata.

7.3. Maksejuhise täitmine

7.3.1. Pärast Maksejuhise edastamist Veebilehe või mobiilirakenduse kaudul kannab Klient TransferFast’i Kontole Maksejuhise täitmiseks mõeldud rahalised vahendid (Maksejuhises näidatud rahasumma ja TransferFast’i teenustasu).

7.3.1.1. Klient on kohustatud veenduma, et TransferFast’i on teavitatud nimetatud kande tegemisest (nt. Pangalingi teenuse puhul vajutama “Tagasi kaupmehe juurde” vms nuppu).

7.3.2. Agendi kaudu Maksejuhise täitmise eelduseks on Kliendipoolne eelnev rahasumma maksmine Agendile.

7.3.3. Kliendilt Maksejuhise saamisel on TransferFast’l õigus nõuda Kliendilt dokumentaalset kinnitust tehingu tegemiseks kasutatava rahaliste vahendite või muu vara seadusliku päritolu kohta ning seda tõendavaid dokumente.

7.3.4. TransferFast´l on õigus keelduda Maksejuhise vastuvõtmisest, jätta Maksejuhis täitmata või peatada Maksejuhise täitmine ning tagastada Kliendile rahalised vahendid järgmistel juhtudel:

7.3.4.1. Kliendi poolt esitatud Maksejuhis ei vasta Lepingu tingimustele, on vigane või puudulik;

7.3.4.2. Maksejuhise täitmiseks mõeldud rahalised vahendid ei ole 24 tunni jooksul arvates Maksejuhise esitamisest laekunud TransferFast´i Kontole, ei ole täidetud punktis 7.3.2. eeldust või ei ole piisavad Maksejuhise täitmiseks ja kohalduvate teenustasude tasumiseks;

7.3.4.3. Maksejuhist ei ole võimalik täita Kolmandate isikute poolt seatud piirangute või limiitide tõttu või Transferast´i enda poolt (sh TransferFast´i Kontole) seatud limiitide tõttu või esineb muu põhjus, mille puhul TransferFast´i hinnangul ei ole Teenuse osutamine võimalik;

7.3.4.4. Klient ei ole esitanud punktis 7.3.3. toodud kinnitust ja/või dokumente tehingu tegemiseks kasutatava rahaliste vahendite või muu vara seadusliku päritolu kohta või ei ole täitnud muid Teenusetingimuste punktis 8.2. sätestatud TransferFast´i nõudmisi;

7.3.4.5. TransferFast´l tekib kahtlus, et Maksejuhist andev ja Teenust kasutada sooviv isik ei ole selleks õigustatud ja/või Kasutajakontot kasutab selleks volitamata isik;

7.3.4.6. TransferFast´l tekib kahtlus, et Kliendile osutatavaid Teenuseid võidakse kasutada pettuseks, rahapesuks, terrorismi rahastamiseks või mistahes muuks ebaseaduslikuks tegevuseks;

7.3.4.7. TransferFast´i hinnangul on alust arvata (nt Kliendiga peetud sidevahendi kaudu peetud suhtluse alusel), et ta tegutseb alkohoolsete, psühhotroopsete, narkootiliste või muude tavapärast ja mõistlikku käitumist mõjutavate ainete mõju all või kui TransferFast’l tekib kahtlus Kliendi teo- ja otsusevõimes ja/või tema vabas tahtes Maksejuhise TransferFast’le esitamisel;

7.3.5. Punkti 7.3.4. alusel Maksejuhise täitmise peatamise korral teavitab TransferFast piirangute kohaldamisest Klienti võimaluse korral enne Maksejuhise ja/ või Teenuse peatamist või juhul, kui see ei ole võimalik, siis viivitamata pärast Maksejuhise ja/ või Teenuse peatamist, välja arvatud juhul, kui TransferFast´l on kohalduva õiguse alusel keelatud Klienti vastavatest piirangutest teavitada.

Maksejuhise ja/ või Teenuse peatamise korral või piirangute eemaldamiseks võib Klient võtta ühendust TransferFast´i kasutajatoega või Agendiga. Juhul, kui Maksejuhise ja/ või Teenuse peatamise kohaldamise aluseks olevad asjaolud on ära langenud, eemaldab TransferFast piirangud.

7.3.6. Punktis 7.3.4. toodud asjaolude esinemisel loetakse, et Maksejuhist ei ole edastatud ja see ei ole TransferFast’le siduv.

7.3.6. TransferFast ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad punktis 7.3.4. asjaoludel Maksejuhise täitmata jätmisest, välja arvatud, kui õigusaktidest tuleneb teisiti.

7.3.7. TransferFast täidab täitmiseks võetud Kliendi Maksejuhiseid nende esitamise ajalises järjekorras ning kehtivates õigusaktides, Eesti Panga kehtestatud normatiivides ja TransferFast´i poolt antud juhistes sätestatud tähtaegadel (võttes arvesse ka punkti 7.3.13.).

Makseasutuse Veebilehe või mobiilirakenduse kaudu esitatava Maksejuhise esitamisel hakatakse tähtaega arvestama hetkest, kui Kliendi Maksejuhise täitmiseks mõeldud rahalised vahendid on laekunud TransferFast’i Kontole ning tingimusel, et TransferFast´l on võimalik olnud kontrollida, kas Kliendi esitatud andmed ja dokumendid vastavad Teenusetingimustes sätestatud nõuetele. Agendi kaudu esitatud juhis on TransferFast´le siduv alates hetkest, mil TransferFast on maksejuhise kätte saanud.

Loetakse, et TransferFast on Maksejuhise täitnud, kui TransferFast on Maksejuhises toodud summa väljastanud Maksejuhises toodud raha saajale (sh Veebilehe või mobiilirakenduse kaudu esitatud Maksejuhise täitmisel saaja panga kontole).

7.3.9. TransferFast´le edastatud Maksejuhis on kehtiv kuni Maksejuhise täitmiseni või kuni Maksejuhise tühistatuks lugemiseni TransferFast´i poolt.

7.3.10. Soov Maksejuhis tagasi võtta peab olema esitatud kirjalikult ning selgesõnaliselt väljendatud. Klient saab Maksejuhise tagasi võtta juhul, kui TransferFast ei ole vastava avalduse saamise ajaks Maksejuhist täitma asunud.

7.3.11. Kui TransferFast tühistab Kliendi vastava taotluse alusel täitmiseks võetud Maksejuhise, kohustub Klient hüvitama TransferFast’le Maksejuhise täitmisele asumisega ja/või tühistamisega seoses kantud kõik kulud ja kahjud.

7.3.12. Veebilehe või mobiilirakenduse kaudu algatatud Maksejuhise tühistamisest teavitab TransferFast Klienti Kasutajakonto kaudu.

7.3.13. Klient kinnitab, et ta on teadlik asjaolust, et:

6.23.1. TransferFast ei saa tagada TransferFast’i ja/või Kolmandate Isikute poolt Maksejuhise täitmiseks kasutatavate infosüsteemide tõrgeteta tööd, mistõttu TransferFast ei saa välistada võimalikke viivitusi Maksejuhise edastamisel ja/või täitmisel ning Klient kinnitab, et ta on Maksejuhist edastades sellise riskiga arvestanud ja tunnistab selle võimalikkust. Eelnimetatud risk on suurem, kui Maksejuhis esitatakse ajal, mis jääb väljaspoole tavapäraseid pankade arveldusaegu (öösel ja nädalavahetustel);

6.23.2. TransferFast’l ei ole võimalik täielikult välistada Kolmandate Isikute poolt Veebilehe vahendusel Maksejuhiste edastamisele või täitmisele vahelesegamist, tehingute jälgimist või muul viisil mõjutamist Kliendi ja/või TransferFast´i tahte vastaselt ning Klient nõustub, et nimetatud risk jääb Kliendi kanda.

7.3.14. TransferFast dokumenteerib kõik Kliendi Maksejuhised ja nende alusel tehtud tehingud ja säilitab neid andmeid vastavalt õigusaktides sätestatule.

7.4. Ekslikult tehtud ja vigased Maksejuhised

7.4.1. Kui TransferFast on jätnud Kliendi poolt edastatud Maksejuhise täitmata või täitnud selle valesti, siis on Kliendil õigus nõuda TransferFast’lt vastava maksesumma viivitamatut tagasimaksmist, ilma et maksesummast tehtaks mingeid mahaarvamisi. Juhul, kui TransferFast on teinud Kliendi Maksejuhise täitmisel maksesummast alusetult mahaarvamisi, on TransferFast kohustatud viivitamata edastama alusetult maha arvatud summad makse saajale.

7.4.2. Kui isik on teostanud ülekande TransferFast’i pangakontole, kuid ei esita sellega seotud Maksejuhist või on agendi vahendusel täitnud eksliku või vigase Maksejuhise, siis TransferFast:

7.4.2.1. tagastab maksjale tasutud summa, või

7.4.2.2. Veebilehe või mobiilirakenduse kaudu Maksejuhise esitamisel hoiustab TransferFast’le ülekantud summa kuni vastava Maksejuhise esitamiseni, kui ülekande teinud isikut ei ole võimalik tuvastada või temaga kontakteeruda või vastavad andmed on puudulikud.

7.4.3. Kui TransferFast tagastab maksjale saadud rahasumma vastavalt punktile 7.4.2., siis võib TransferFast maha arvata tagastatavast summast TransferFast’i otsesed kulud ja teenustasu vastavalt Hinnakirjale.

8. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine

8.1. Kooskõlas kohalduva õigusega on TransferFast kohustatud rakendama Kliendi suhtes kohalduvas õiguses sätestatud rahapesu ja terrorismi tõkestamisele suunatud hoolsusmeetmeid. Muu hulgas on TransferFast kohustatud tuvastama ja kontrollima Kliendi, Kliendi esindaja ning Kliendi tegelik(e) kasusaaja(te) isikusamasuse, koguma teavet Kliendi ning Kliendile osutatavate teenuste kasutamise kohta ning kõrvaldama mistahes rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlused, mis TransferFast’l Kliendi või Kliendile osutatavate teenuste kasutamisega seoses tekkida võivad.

8.2. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel on TransferFast’l õigus:

8.2.1. kontrollida regulaarselt Kliendi ja tema esindajate identifitseerimise aluseks olevaid andmeid ja nõuda Kliendilt lisadokumentide esitamist;

8.2.2. identifitseerida Klient, Kliendi esindaja ja/või tegelik kasusaaja igal TransferFast’i poolt valitud ajal, sh kui TransferFast kahtleb algse identifitseerimise käigus saadud info õigsuses;

8.2.3. kehtestada ajutisi või alalisi piiranguid Teenuse kasutamisele;

8.2.4. nõuda dokumente ja andmeid Kliendi tegevuse kohta, sealhulgas andmeid Kliendi lepingupartnerite ja käibe kohta, samuti andmeid tehingu eesmärgi, olemuse ja Kliendi vara päritolu kohta;

8.2.5. nõuda Kliendilt tehingute aluseks olevaid dokumente (nt müügi-, üüri-, tarnelepinguid, kaubaga seotud dokumente vms), samuti andmeid või dokumente tehingu vastaspoole, tegeliku kasusaaja või muu tehinguga seotud isiku kohta. Klient tagab ühtlasi, et kõik andmed ja dokumendid, mida Klient TransferFast’le esitab on tõesed, täpsed ja ajakohased.

8.2.6. nõuda Kliendilt kõigi muude andmete esitamist ning toimingute tegemist, mida TransferFast peab vajalikuks TransferFast´i rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete täitmiseks.

8.2.7. koguda ja/või kontrollida Kliendi esitatud andmeid ja dokumente ka kolmandate isikute käest (nt dokumendi kehtivuse kontroll jne).

8.3. TransferFast’l on õigus jätta Kliendi Maksejuhis täitmata, kui Klient ei ole täitnud punktis 8.2. sätestatud TransferFast´i nõudmisi.

9. Suhtlus TransferFast´i ja Kliendi vahel

9.1.TransferFast võib edastada Kliendile TransferFast’i poolt Kliendile osutatavate teenustega seotud infot ja teateid Kliendi poolt edastatud sidevahendi aadressi (sh e-kiri, telefon, elukoha aadress), Veebilehe kaudu ja/või mistahes kontaktandmetele, mis Klient TransferFast’le edastanud on, või mida Klient TransferFast’le teadaoleva info kohaselt kasutab.

9.2. TransferFast’i poolt saadetud personaalsed teated loetakse Kliendi poolt kätte saaduks ja TransferFast´i teavitamiskohustuse kohaselt täidetuks, kui TransferFast´i teade on saadetud Kliendi poolt viimati näidatud aadressil või sidevahendi aadressil. Veebilehel avaldatud teade loetakse kättesaaduks selle avaldamise kuupäeval. Sidevahendiaadressi kaudu edastatud teade loetakse Kliendi poolt kätte saaduks selle edastamise kuupäeval.

9.3. Klient on kohustatud viivitamatult kontrollima TransferFast’l saadud teates sisalduva info õigsust ning esitama oma vastuväited TransferFast’le viivitamatult pärast teate kättesaamist.

9.4. Klient edastab TransferFast’le infot elektrooniliselt e-posti teel, Veebilehe kaudu, Agendi kaudu või muul TransferFast’i poolt aktsepteeritud viisil.

9.5. Kliendil on võimalik edastada TransferFast’le TransferFast poolt Kliendile osutatavate teenustega seotud teateid TransferFast mobiilirakenduse vahendusel või pöördudes TransferFast kasutajatoe või Agendi poole. TransferFast kasutajatoe kontaktandmed on märgitud TransferFast kodulehel.

9.6. Klient on kohustatud viivitamatult TransferFast’i kirjalikult või muul eelnevalt kokkulepitud viisil informeerima kõigist andmetest ja asjaoludest, mis omavad tähtsust Kliendi ja TransferFast’i vahelises suhtlemises ja/või mis mõjutavad või võivad mõjutada kliendisuhteid, sh alljärgnevast:

9.6.1. Kliendi nime, aadressi või muude kontaktandmete muudatused;

9.6.2. Kliendi ja/või Kliendi esindaja isikut tõendava dokumendi andmetega seotud muudatused;

9.6.3. isikut tõendava dokumendi või muu identifitseerimisvahendi kaotus, vargus või muul viisil Kliendi tahte vastaselt Kliendi valdusest väljumine või kasutajatunnuste/paroolide teatavaks saamine Kolmandatele Isikutele;

9.6.4. Kliendi seadusliku esindaja õiguste ja/või Kliendi poolt volitatud isiku õiguste muutumine;

9.6.5. juriidilisest isikust Kliendi ümberkujundamine, ühinemine ja jagunemine ning pankroti väljakuulutamine, likvideerimine või registrist kustutamine;

9.6.6. muu informatsioon, millest Klient peab TransferFast´i teavitama Lepingu kohaselt.

9.7. Kui Klient ei ole informeerimiskohustust täitnud, siis on TransferFast’l õigus eeldada TransferFast’le teadaolevate andmete õigsust ja täielikkust.

10. Kasutajakonto blokeerimine

10.1. TransferFast’l on õigus Kasutajakonto blokeerida, kui:

10.1.1. TransferFast’l tekib kahtlus, et Kliendi nimel kasutab Kasutajakontot selleks volitamata isik või kui Klient või Kliendi esindaja ei esita TransferFast´i poolt nõutavaid dokumente esindus- õiguste kindlakstegemiseks või esitatud on vastuolulisi andmeid või dokumente, mille õigsuses on TransferFast’l alust kahelda;

10.1.2. TransferFast kahtlustab Klienti rahapesus, terrorismi rahastamises või muus kuriteos (nt kelmus) või sellele kaasaaitamises;

10.1.3. kui Kliendi poolt TransferFast´le esitatud sidevahendite andmed (telefonid, e-mail, post jm) ja/või elukoha/asukoha aadress ja/või muud tema (äri)tegevust puudutavad andmed osutuvad ebaõigeks ning Kliendiga ei õnnestu ühendust võtta ühegi tema poolt viimati TransferFast´le teatatud sidevahendi kaudu.

10.2. TransferFast tühistab Kasutajakonto blokeeringu siis, kui blokeerimisealuseks olnud asjaolu on kõrvaldatud.

10.3. TransferFast ei vastuta kahju eest, mis tuleneb Kasutajakonto blokeerimisest, välja arvatud, kui õigusaktidest tuleneb teisiti.

11. Infosüsteemi hooldus- ja arendustööd

11.1. TransferFast’l on õigus teha plaanipäraseid infosüsteemi hooldus- ja arendustöid. Võimaluse korral teeb TransferFast plaanipäraseid hooldus- ja arendustöid öisel ajal. Võimaluse korral teavitab TransferFast Klienti hooldusega seotud katkestusest ette.

11.2. Erakorraliste asjaolude ilmnemisel on TransferFast’l õigus teha erakorralisi hooldus- või arendustöid, et hoida ära suurema kahju teke.

11.3. Hooldus- või arendustööde ajaks loetakse TransferFast´i Lepingust tulenevate kohustuste täitmine Kliendi ees peatunuks. TransferFast ei vastuta hoolduse või arendustöödega seotud katkestuste eest. Klient on teadlik, et TransferFast poolt osutatavate teenuste puhul võib esineda katkestusi ka tulenevalt teenuste osutamisel osalevatest kolmandatest osapooltest. TransferFast ei vastuta selliste kolmandate osapoolte tõttu tekkinud katkestuste eest.

11.4. TransferFast’l ei ole kohustust hüvitada Kliendile hooldus- või arendustööde tõttu Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmisest tekkinud kahju, välja arvatud, kui õigusaktides tuleneb teisiti.

12. Teenustasud, võlgnevused ja TransferFast´i nõuded

12.1. TransferFast´l on õigus võtta ning Kliendil on kohustus maksta osutatud Teenuse eest tasu, mis on sätestatud Hinnakirjas.

12.2. Kui Klient jätab oma kohustuse TransferFast´i ees täitmata, kohustub Klient maksma TransferFast´le Hinnakirjas sätestatud viivist ja/või leppetrahvi.

13. Kaebuste esitamine TransferFast´i vastu

13.1. Kliendil on õigus esitada kaebus TransferFast´i tegevuse või Teenuse osutamise kohta, kasutades selleks Veebilehel kaebuste esitamiseks mõeldud vormi. TransferFast võtab kaebuse koheselt menetlusse ning vastab kaebusele tarbijast klientide puhul 15 päeva jooksul, muul juhul 30 päeva jooksul. Kui antud aja jooksul ei ole võimalik kaebust selle keerukuse või muudel mõjuvatel põhjustel lahendada, teavitab TransferFast kaebuse esitajat menetluse pikenemise põhjustest ning täiendavast vastamise tähtajast.

13.2. Juhul kui TransferFast ei lahenda kaebust kaebuse esitajale vastuvõetaval viisil, siis on tarbijast Kliendil õigus pöörduda oma kaebusega Eesti Tarbijakaitsekaitseameti poole.

14. Vastutus

14.1. TransferFast ja Klient täidavad oma kohustusi, mis tulenevad Lepingust, nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.

14.2. Pooled ei vastuta kohustuse täitmata jätmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud, mida kohustust rikkunud Pool ei saanud mõjutada ning mille välistamist ei saanud temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt oodata.

14.3. Välja arvatud, kui õigusaktidest tuleneb teisiti:

14.3.1. vastutab TransferFast ainult Lepingust tuleneva TransferFast´i kohustuse tahtliku või raske hooletuse tõttu toimunud rikkumise eest;

14.3.2. TransferFast ei vastuta Kolmandate Isikute poolt TransferFast’i vahendusel osutatavate teenuste ega edastatud info eest ega muust Kolmandate Isikute tegevusest või tegevusetusest, sh Kolmandate Isikute mistahes kohustuste täitmise eest või pankroti või maksejõuetuse tagajärjel tekkinud kahjude eest;

14.3.3. TransferFast ei vastuta kaudsete kahjude eest, mis on Kliendile tekkinud ega saamata jäänud tulu eest;

14.3.4. TransferFast ei vastuta kahju eest, mille on Kliendile või Kolmandale Isikule otseselt või kaudselt põhjustanud Teenusetingimuste punktis 9.6. nimetatud informeerimiskohustuse täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine Kliendi poolt;

14.3.5. TransferFast ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud TransferFast’i teadmatus juriidilise isiku õigusvõime puudustest või füüsilise isiku teo- või otsusevõime puudustest;

14.3.6. kui TransferFast’l on Lepingu tingimuste kohaselt õigus keelduda Maksejuhise täitmisest, blokeerida Kasutajakonto või lõpetada Leping, ei vastuta TransferFast sellistest asjaoludest tuleneva Kliendi ega Kolmanda Isiku kahju eest.

14.4. Klient kohustub hüvitama TransferFast’le igasuguse kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu, kantud kulutused, trahvid või Kolmandatele Isikutele väljaantud tulu, mis tuleneb Kliendi poolsest Lepingu, õigusaktide nõuete rikkumisest või Kliendi poolt TransferFast’le antud mittetäielikest, eksitavatest või valedest kinnitustest või teabest.

14.5. Kliendisuhte lõppemine ei lõpeta Kliendi kohustust hüvitada TransferFast´le tekitatud kahju.

15. Lepingu ülesütlemine

15.1. Kliendil on õigus Leping üles öelda igal ajal, kustutades oma Kasutajakonto.

15.2. TransferFast’l on õigus Leping mõjuval põhjusel ühepoolselt ilma etteteatamata üles öelda (erakorraline ülesütlemine).

15.3. Mõjuva põhjusega on tegemist eelkõige siis, kui:

15.3.1. Klient või temaga seotud isik on rikkunud kohustust, mille täpne järgimine on Lepingu täitmise jätkamisel TransferFast’i huvi püsimise eelduseks. Sellised kohustused on eelkõige:

15.3.1.1. isikusamasuse tuvastamisel õigete, täielike ja tegelikkusele vastavate andmete esitamine TransferFast’le;

15.3.1.2. kõikides Lepingutes või TransferFast’le esitatud dokumentides sisalduvate andmete muudatustest informeerimine;

15.3.1.3. piisavate oma majandustegevuse, raha või muu vara päritolu seaduslikkust tõendavate või muude TransferFast’i hoolsusmeetmete kohaldamiseks kohustuslike andmete ja dokumentide esitamine TransferFast’i nõudel;

15.3.2. TransferFast kahtlustab Klienti või temaga seotud isikut rahapesus või terrorismi rahastamises;

15.3.3. Kliendi või temaga seotud isiku kohta saavad teatavaks Teenusetingimuste punktides 6.3. toodud asjaolud;

15.3.4. Klient on surnud;

15.3.5. Lepingu lõpetamist nõuab Eesti või välisriigi järelevalve asutus (nt Finantsinspektsioon) või muu valitsusasutus;

15.3.6. Klient nõuab enda isikuandmete töötlemise lõpetamist või piirab seda ning TransferFast’i hinnangul on Kliendile Teenuste osutamise eeltingimuseks TransferFast´i õigus töödelda Kliendi isikuandmeid vastavalt Teenusetingimuste ja/või Privaatsuspoliitikale.

15.4. Enne Lepingu erakorralist ülesütlemist kaalub TransferFast põhjalikult kõiki asjaolusid ja langetab otsuse, lähtudes mõistlikkuse põhimõttest.

16. Lahkarvamuste lahendamine

16.1. Poolte vahel tekkinud lahkarvamused püütakse lahendada läbirääkimiste teel.

16.2. Juhul, kui Pooled ei suuda vaidlust läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eestis, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.

16.3. Poolte vahelistele Kliendisuhetele kohaldatakse Eesti õigust, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.